REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/973
Tytuł: Kapitał społeczny w koncepcji organizacji inteligentnej na przykładzie MSP przetwórstwa żywnościowego z wybranych powiatów Wielkopolski
Inne tytuły: Social capital in concept of intelligent organisation, as exemplified by food sector SMEs in selected districts of Wielkopolskie region
Autorzy: Gajowiak, Małgorzata
Słowa kluczowe: organizacja inteligentna
przedsiębiorczość intelektualna
kapitał ludzki
kapitał społeczny
intelligent organisation
ntellectual entrepreneurship
human capital
social capital
Data wydania: lut-2014
Data dodania: 12-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.61-70
Abstrakt: W dobie nieustannych procesów globalizacyjnych, a tym samym wzrostu nieprzewidywalności zachodzących zjawisk na znaczeniu nabiera koncepcja organizacji inteligentnej, opartej na inteligencji zasobów ludzkich. Jednak w celu efektywnego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia poszczególnych pracowników, a więc transferu wiedzy, niezbędne staje się uwzględnienie także kapitału społecznego, reprezentowanego m.in. przez takie zasoby, jak: zaufanie, lojalność czy wiarygodność. W związku z tym,głównym celem artykułu jest wskazanie znaczenia kapitału społecznego dla przedsiębiorczości intelektualnej. Jego uwzględnienie wiąże się z możliwością uzyskania nowych przewag konkurencyjnych, takich jak: informacyjna, innowacyjna czy komunikacyjna.
Due to the ongoing globalisation of the markets, and thus increasing unpredictability of the business environment, the concept of intelligent organisation based on the intelligence of human resources is gaining significance. However, in order to effectively use the knowledge, skills and experience of individual employees, and to transfer knowledge, it has become necessary to also take into account the social capital represented by such resources as trust, loyalty and credibility. Therefore, the main objective of this paper is to prove the significance of social capital for intellectual entrepreneurship. Business entities which take social capital into consideration might count on gaining new competitive advantages, associated, e.g., with information, innovation or communication.
Afiliacja: dr Małgorzata Gajowiak – Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
E-mail: malgorzata.gajowiak@put.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/973
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Malgorzata GAJOWIAK.pdf218,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.