REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/973
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGajowiak, Małgorzata-
dc.date.accessioned2014-04-12T10:37:46Z-
dc.date.available2014-04-12T10:37:46Z-
dc.date.issued2014-02-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.61-70pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/973-
dc.description.abstractW dobie nieustannych procesów globalizacyjnych, a tym samym wzrostu nieprzewidywalności zachodzących zjawisk na znaczeniu nabiera koncepcja organizacji inteligentnej, opartej na inteligencji zasobów ludzkich. Jednak w celu efektywnego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia poszczególnych pracowników, a więc transferu wiedzy, niezbędne staje się uwzględnienie także kapitału społecznego, reprezentowanego m.in. przez takie zasoby, jak: zaufanie, lojalność czy wiarygodność. W związku z tym,głównym celem artykułu jest wskazanie znaczenia kapitału społecznego dla przedsiębiorczości intelektualnej. Jego uwzględnienie wiąże się z możliwością uzyskania nowych przewag konkurencyjnych, takich jak: informacyjna, innowacyjna czy komunikacyjna.pl
dc.description.abstractDue to the ongoing globalisation of the markets, and thus increasing unpredictability of the business environment, the concept of intelligent organisation based on the intelligence of human resources is gaining significance. However, in order to effectively use the knowledge, skills and experience of individual employees, and to transfer knowledge, it has become necessary to also take into account the social capital represented by such resources as trust, loyalty and credibility. Therefore, the main objective of this paper is to prove the significance of social capital for intellectual entrepreneurship. Business entities which take social capital into consideration might count on gaining new competitive advantages, associated, e.g., with information, innovation or communication.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectorganizacja inteligentnapl
dc.subjectprzedsiębiorczość intelektualnapl
dc.subjectkapitał ludzkipl
dc.subjectkapitał społecznypl
dc.subjectintelligent organisationpl
dc.subjectntellectual entrepreneurshippl
dc.subjecthuman capitalpl
dc.subjectsocial capitalpl
dc.titleKapitał społeczny w koncepcji organizacji inteligentnej na przykładzie MSP przetwórstwa żywnościowego z wybranych powiatów Wielkopolskipl
dc.title.alternativeSocial capital in concept of intelligent organisation, as exemplified by food sector SMEs in selected districts of Wielkopolskie regionpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2013.04.64.06pl
dc.description.Emailmalgorzata.gajowiak@put.poznan.plpl
dc.description.Affiliationdr Małgorzata Gajowiak – Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańskapl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Malgorzata GAJOWIAK.pdf218,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.