REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8041
Tytuł: 1918 год, яго перадумовы i наступствы ў трактоўцы школьных падручнiкаў у Беларусi
Inne tytuły: Year 1918 and its consequences in the interpretation of school textbooks in Belarus
Autorzy: Рудовiч, Станiслаў
Słowa kluczowe: podręczniki do historii powszechnej
podręczniki do historii Białorusi
polityka pamięci
państwo białoruskie
tradycja sowiecka
historyczna legitymizacja niezależności Białorusi
падручнiкi па сусветнай гiсторыi
падручнiкi па гiсторыi Беларусi
палiтыка памяцi
беларуская дзяржаўнасць
савецкая традыцыя
гiстарычная легiтымiза- цыя незалежнасцi Беларусi
general history textbooks
Belarusian history textbooks
politics of memory
Belarusian state
Soviet tradition
historical legitimization of Belarusian independence
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 26, 2018, s. 27-40
Abstrakt: Artykuł pokazuje, jak w podręcznikach białoruskich do historii dla szkół średnich interpretowane są wydarzenia I wojny światowej i jej skutki dla świata, Europy, a szczególnie dla Białorusi. Przedstawia sprzeczności i niekonsekwencje w prezentacji procesów historycznych, co można tłumaczyć niezbyt jasną i pełną sprzeczności polityką pamięci, jaka jest realizowana w Republice Białoruś.
Артыкул паказвае, як у беларускiх падручнiках па гiсторыi для сярәдняй школы iнтәрпрәтуюцца падзеi Першай сусветнай вайны i яе вынiкi для свету, для Еўропы i асобна для Беларусi. Адзначаецца супярәчлiвасць, непаслядоўнасць асвятлення адпаведных гiстарычных працәсаў, што абумоўлена невыразнасцю i непаслядоўнасцю палiтыкi памяцi, якая праводзiцца ў Рәспублiцы Беларусь.
The article shows how the events of World War I and its consequences for the world, Europe and especially for Belarus, are interpreted in the Belarusian history textbooks for secondary schools. It discusses the contradictions and a lack of consequence in the way of presenting historical processes, which may be explained by an ambiguous and discrepant politics of the memory pursued in the Republic of Belarus.
Nota biograficzna: Stanisłau Rudowicz – pracuje w Białoruskim Instytucie Dokumentacji i Archiwizacji w Mińsku
E-mail: rustas59@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8041
DOI: 10.15290/sp.2018.26.02
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6967-7699
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2018, tom XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_26_2018_С.Рудовiч_1918_год.pdf157,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.