REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białorutenistyka Białostocka, 2016, tom 8 : [38]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Змест/Spis treści/Content

  ЛIТАРАТУРАЗНАЎСТВА

 1. Галiна Iшчанка
  Талент разумення: да пытання метадалогii даследаванняў Уладзiмiра Калеснiка
 2. Тамара Тарасава
  Топас маскi ў драматургiчнай спадчыне Кандрата Крапiвы
 3. Алесь Макарэвiч
  Эстэтычная праблематыка грамадзянскага, творчага, асабовага зместу ў лiрыцы Вацлава Ластоўскага
 4. Лiя Кiсялëва
  Гiсторыя беларускай лiтаратуры: знакi i прабелы
 5. Марцел Черны
  Франтишек Рут Тихий – выдающийся пропагандист белорусского языка и литературы межвоенного периода в Чехословакии
 6. Святлана Калядка
  Эмацыянальнае i рацыянальнае ў творчым самавыяўленнi Яўгенii Янiшчыц i Максiма Танка
 7. Вольга Губская
  Творчыя знаходкi Максiма Гарэцкага ў апавяданнях “гжацкай восенi”
 8. Iрына Саматой
  Лiрыка Яна Чыквiна: анталагiчны i эстэтычны дыскурс
 9. Анна Саковiч
  Да праблематыкi польска-беларускага памежжа: аповесць “Сонька” Iгнацыя Карповiча
 10. Ганна Шаўчэнка
  Эпоха i асоба ва ўспамiнах Францiшка Карпiнскага «Гiсторыя майго веку i людзей, з якiмi я жыў»
 11. Марына Верабей
  Актуалiзацыя спадчыны Уладзiслава Сыракомлi на сучасным этапе
 12. Людмила Садко
  Расширение границ эстетического в лирике Алеся Навроцкого
 13. Ванда Бароўка
  Этычны партрэт сучаснiка ў кнiзе “Плебейскiя гульнi” Франца Сiўко
 14. Зоя Мельнiкава
  Мiнулае як энергетыка будучынi: iдэi нацыянальнага самапазнання ў прозе Уладзiмiра Гнiламёдава (па рамане “Улiс з Прускi”)
 15. Алена Кавалюк
  Шлях да пазнання iснасцi: аксiялагiчны патэнцыял прозы Iвана Шамякiна апошняга перыяду творчасцi
 16. Людмила Зарембо
  Текст с неопределенно выраженной семантикой как художественный прием Яна Чиквина
 17. Анна Альштынюк
  Жанр мiнiяцюры ў творчасцi Янкi Брыля: ад “Жменi сонечных промняў” да “Парастка”
 18. Крыстына Смольская
  Iнтэрпрэтацыя фiласофскай праблематыкi класiчнай i сучаснай беларускай драматургii ў тэатры

 19. ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА

 20. Таццяна Валодзiна
  Пчалярскiя замовы беларусаў: склад, матывы i вобразы
 21. Iна Швед
  Мiфасемантыка вобраза савы ў беларускiм традыцыйым фальклоры
 22. Аляксандра Шрубок
  Рэгiянальная спецыфiка народнай ветэрынарыi беларусаў: лекаванне свiней
 23. Уладзiмiр Сiвiцкi
  Абрадава-песенны комплекс «гукання вясны» ў фальклоры беларусаў: мiфасемантыка каляндарнага пераходу
 24. Уладзiмiр Лобач
  Сакральныя азёры Вiцебска-Пскоўскага памежжа: сiмвалiчны статус у мiфапаэтычнай карцiне свету

 25. КУЛЬТУРАЗНАЎСТВА

 26. Юрый Лабынцаў, Ларыса Шчавiнская
  Народныя паралiтургiчныя выданнi Гродзенскай праваслаўнай епархii пачатку ХХ стагоддзя
 27. Irena Matus
  Trendy dekoracyjne podlaskich strojów i tkanin użytkowych w pierwszej połowie XX wieku na bazie zbiorów muzealnych „Baćkauszczyny”

 28. ПЕДАГОГIКА

 29. Святлана Грынько
  Фармiраванне асобасных якасцей будучых настаўнiкаў у адзiнай прасторы “ўнiверсiтэт – музей”

 30. МОВАЗНАЎСТВА

 31. Людмiла Сегень
  Словаўтваральныя неалагiзмы ў сучаснай беларускай мове i яе тэхналектах

 32. VARIA

 33. Ганна Гладкова
  Асэнсаванне гiсторыi Польшчы ў рамане Тэрэсы Ядвiгi Папi “Цярнiстым шляхам”
 34. Наталля Русецкая
  Дзве мовы – дзве паэзii: анталогii беларускай паэзii ў польскiх перакладах
 35. Алiна Сабуць
  Нацыянальна-культурны кампанент i мiжкультурная камунiкацыя
 36. Анатоль Трафiмчык
  Вобраз Тадэвуша Касцюшкi як мастацкi канцэпт у беларускай грамадзянскай лiрыцы

 37. РЭЦЭНЗII

 38. Людмiла Сiнькова
  Метадалогiя кампаратывiстыкi / Е.А. Лявонава, Беларускае мастацтва слова ХХ ст. у еўрапейскiм лiтаратурным кантэксце: тыпалогiя, рэцэпцыя, пераклад, 2014
 39. Галина Тваранович
  О русской и белорусской лирике начала ХХ века / Е.В. Локтевич, Субъективно-образная структура лирики З. Гиппиус и Тëтки (А. Пашкевич) в контексте поэтики художественной модальности, Гродно 2016, сс. 214
 40. Alina Filinowicz
  Wartościowa publikacja z zakresu mikrotoponimii / Marek Olejnik, Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Rozprawy Slawistyczne 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014

 41. СПРАВАЗДАЧА

 42. Anna Alsztyniuk
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich”, Białystok 19–20 maja 2016 r.
 43. Анна Альштынюк
  ХХII Мiжнародная навуковая канферэнцыя “Шлях да ўзаемнасцi”, Гродна 28 кастрычнiка 2016 г.

 44. КАРАТКЕВIЧЫЯНА

 45. Tomasz Wielg
  Literacka próba budzenia tożsamości narodowej Białorusinów. Uładzimir Karatkievič. Życie i droga twórcza

 46. СПАДЧЫНА

 47. Францiшак Карпiнскi
  Гiсторыя майго веку i людзей, з якiмi я жыў Успамiны (Урывак)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 38
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2016Гiсторыя майго веку i людзей, з якiмi я жыў Успамiны (Урывак)Карпiнскi, Францiшак; Шаўчэнка, Ганны (tł.)--
2016Literacka próba budzenia tożsamości narodowej Białorusinów. Uładzimir Karatkievič. Życie i droga twórczaWielg, Tomasz--
2016ХХII Мiжнародная навуковая канферэнцыя “Шлях да ўзаемнасцi”, Гродна 28 кастрычнiка 2016 г.Альштынюк, Анна--
2016Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich”, Białystok 19–20 maja 2016 r.Alsztyniuk, Anna--
2016Wartościowa publikacja z zakresu mikrotoponimiiFilinowicz, Alina--
2016О русской и белорусской лирике начала ХХ векаТваранович, Галина--
2016Метадалогiя кампаратывiстыкiСiнькова, Людмiла--
2016Вобраз Тадэвуша Касцюшкi як мастацкi канцэпт у беларускай грамадзянскай лiрыцыТрафiмчык, Анатоль--
2016Нацыянальна-культурны кампанент i мiжкультурная камунiкацыяСабуць, Алiна--
2016Дзве мовы – дзве паэзii: анталогii беларускай паэзii ў польскiх перакладахРусецкая, Наталля--
2016Асэнсаванне гiсторыi Польшчы ў рамане Тэрэсы Ядвiгi Папi “Цярнiстым шляхам”Гладкова, Ганна--
2016Словаўтваральныя неалагiзмы ў сучаснай беларускай мове i яе тэхналектахСегень, Людмiла--
2016Фармiраванне асобасных якасцей будучых настаўнiкаў у адзiнай прасторы “ўнiверсiтэт – музей”Грынько, Святлана--
2016Trendy dekoracyjne podlaskich strojów i tkanin użytkowych w pierwszej połowie XX wieku na bazie zbiorów muzealnych „Baćkauszczyny”Matus, Irena--
2016Народныя паралiтургiчныя выданнi Гродзенскай праваслаўнай епархii пачатку ХХ стагоддзяЛабынцаў, Юрый; Шчавiнская, Ларыса--
2016Сакральныя азёры Вiцебска-Пскоўскага памежжа: сiмвалiчны статус у мiфапаэтычнай карцiне светуЛобач, Уладзiмiр--
2016Абрадава-песенны комплекс «гукання вясны» ў фальклоры беларусаў: мiфасемантыка каляндарнага пераходуСiвiцкi, Уладзiмiр--
2016Рэгiянальная спецыфiка народнай ветэрынарыi беларусаў: лекаванне свiнейШрубок, Аляксандра--
2016Мiфасемантыка вобраза савы ў беларускiм традыцыйым фальклорыШвед, Iна--
2016Пчалярскiя замовы беларусаў: склад, матывы i вобразыВалодзiна, Таццяна--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 38