REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10159
Tytuł: Cerkiewnosłowiańska wersja Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Zasady graficzno-ortograficzne
Inne tytuły: Church slavonic version of the ‘dictionary of Polish orthodox terminology’. Graphical system and spelling rules
Autorzy: Kurianowicz, Małgorzata
Słowa kluczowe: współczesny język cerkiewnosłowiański
norma ortograficzna
prawosławie
słownik
terminologia
język religijny
New Church Slavonic language
spelling norm
Orthodoxy
dictionary
religious language
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 129-139
Abstrakt: Celem artykułu jest prezentacja podstawowych norm graficzno-ortograficznych przyjętych przy zapisie cerkiewnosłowiańskich ekwiwalentów haseł zarejestrowanych w „Słowniku polskiej terminologii prawosławnej”, realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017-2022 (konkurs I/2016, moduł Dziedzictwo narodowe, wniosek 11H 16 0083 84, wnioskodawca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku), i jednocześnie ujednolicenie ich pisowni. Analiza cerkiewnosłowiańskich słowników wykazała dużą różnorodność w sposobie zapisu tych samych haseł, stąd próba normalizacji tej kwestii. Ostateczny ich kształt jest efektem krytycznego przeglądu cerkiewnosłowiańskich słowników oraz norm pisarskich przyjętych w gramatykach języka cerkiewnosłowiańskiego.
The article tries to present the main graphical system and spelling rules adopted to write the Church Slavonic equivalents registered in the ‘Dictionary of Polish Orthodox Terminology’, an implementation of the grant of the National Programme for the Development of Humanities (Module: National Heritage, I / 2016), and to standardize their spelling. Analysis of Church Slavonic dictionaries showed a large graphical system diversity for the same entries, so the article is also an attempt to normalize this issue. Their final shape is the result of a critical review of Church Slavonic dictionaries and the writing norms included in grammars of the Church Slavonic language.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego
E-mail: m.kurianowicz@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2022, nr projektu 0083/ NPRH5/H11/84/2017.
URI: http://hdl.handle.net/11320/10159
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.10
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7493-7523
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_M_Kurianowicz_Cerkiewnoslowianska_wersja_Slownika.pdf321,69 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.