REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10152
Tytuł: Błędy leksykalne Ukraińców uczących się języka polskiego w Polsce
Inne tytuły: Lexical errors of Ukrainians learning Polish in Poland
Autorzy: Czapla, Anna
Słowa kluczowe: błąd językowy
Fundacja Jana Pawła II
nauczanie języka polskiego jako obcego
Ukraińcy w Polsce
linguistic mistake
John Paul II Foundation
Polish language teaching as a foreign language
Ukrainians in Poland
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 29-44
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie typowych, tj. powtarzających się błędów leksykalnych popełnianych przez Ukraińców uczących się języka polskiego w Polsce, ich klasyfikacja oraz próba wyjaśnienia przyczyn ich powstawania. Opisywani respondenci to kandydaci na studia w KUL-u, młodzież policealna w wieku 16–19 lat, która ma za sobą różnego rodzaju kursy języka polskiego prowadzone w swoim kraju. Jeśli chodzi o znajomość języka polskiego, prezentują ją na poziomie B1–B2. Podstawę materiałową artykułu stanowią teksty pisane na zadany temat, które były częścią prac domowych powstałych podczas trwania kursów w latach 2010–2019. Podczas analizy zebranego materiału zaobserwowano przede wszystkim błędy powstałe w wyniku interferencji językowej (fałszywi przyjaciele, kalki leksykalne, zapożyczenia, błędy słowotwórcze, związane z hiperpoprawnością), które stanowią 80% zebranego materiału, oraz niebędące skutkiem interferencji (spowodowane podobieństwem brzmieniowym, bliskością znaczeniową), które stanowią pozostałą część, tj. 20%.
The aim of the article is to present typical, i.e. recurring, lexical errors made by Ukrainians learning Polish in Poland, the classification of those errors, and an attempt to explain the reasons for their formation. The described respondents are candidates for studies at KUL, post-secondary youth aged 16-19, who have completed various Polish language courses in their country. As for their knowledge of the Polish language, it is at the B1-B2 level. The material basis of the article comprises written texts on a given topic, which were part of homework created during courses in 2010-2019. During the analysis of the collected material, mainly mistakes resulting from linguistic interference (false friends, lexical calques, borrowings, word formation errors, mistakes related to hyper-correctness) were observed, which constitute 80% of the collected material, and the ones not resulting from interference (caused by sound similarity, semantic proximity), which account for the remainder, i.e. 20%.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Językoznawstwa
E-mail: szafranek@kul.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10152
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.03
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4137-6031
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_A_Czapla_Bledy_leksykalne_Ukraincow.pdf198,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.