REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/974
Tytuł: Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego
Inne tytuły: Stages of internationalisation of agri-food companies in Wielkopolskie Voivodeship
Autorzy: Budzyńska, Agata
Słowa kluczowe: internacjonalizacja przedsiębiorstw
sektor rolno-spożywczy
etapy umiędzynarodowienia
internationalisation of enterprises
agro-food sector
stages of internationalisation
Data wydania: lut-2014
Data dodania: 12-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.71-80
Abstrakt: Obecnie rosnąca konkurencja na zagranicznych rynkach oraz coraz wyższe wymagania odbiorców wymuszają na przedsiębiorcach potrzebę ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Często towarzyszy temu zjawisko internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zatem umiędzynarodowienie swojej działalności stanowi jedno z największych wyzwań dla polskich przedsiębiorstw. Artykuł zawiera wyniki badań empirycznych, prowadzonych w latach 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego, będących częścią projektu „Czynniki determinujące kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa żywnościowego Wielkopolski na rynku międzynarodowym”. Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie form umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw sektora żywnościowego województwa wielkopolskiego, a także określenie barier, jakie występują w tym procesie. W realizacji tego celu zastosowano źródła wtórne – implikacje teoretyczne powstałe na podstawie studiów literatury przedmiotu, natomiast ich weryfikacji dokonano dzięki badaniom ankietowym. Zakres czasowy realizowanej pracy obejmuje lata 2008-2011.
The growing competition in foreign markets and the increasing demand of buyers force entrepreneurs to constantly adapt to changing conditions. This is often accompanied by the internationalisation of companies. In fact, the internationalisation of business is one of the biggest challenges for Polish firms. The article contains the results of empirical studies conducted in 2010-2011 in Wielkopolskie Voivodeship, as part of the project “Factors determining the competitive advantage of the development of food processing companies from Wielkopolskie region in the international market”. The aim of this study is to describe the forms of internationalisation of small and medium-sized enterprises of the food sector in Wielkopolskie Voivodeship, and to identify the barriers encountered in the process. This is done on the basis of secondary sources: theoretical implications based on the relevant literature; these are later verified with the help of conducted survey. The temporal scope of the study covers the years 2008-2011.
Afiliacja: mgr inż. Agata Budzyńska – Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
E-mail: agata.budzynska@put.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/974
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07_Agata BUDZYNSKA.pdf198,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.