REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/970
Tytuł: Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwojowych Podlasia
Inne tytuły: Ageing and silver economy in Podlaskie
Autorzy: Zimnoch, Krystyna
Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństw
konsekwencje zmian demograficznych
srebrny rynek
srebrna gospodarka
population ageing,
onsequences of demographic changes
silver market
silver economy
Data wydania: lut-2014
Data dodania: 12-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.25-36
Abstrakt: Konsekwencją starzenia się społeczeństw są zmiany struktury gospodarki, a jej srebrny sektor nabiera wtedy szczególnego znaczenia, zaś dynamika jego rozwoju może hamować spadek wzrostu. Jednakże możliwości wykorzystania szans, jakie daje starzejąca się populacja, znaczący wśród niej odsetek seniorów, powstają w społeczeństwach czy grupach społecznych o wysokim poziomie zamożności. Deklaracje i działania różnorakich organizacji międzynarodowych nie doprowadzą do „wdrożenia” srebrnej gospodarki wszędzie, zawsze pojawi się tu problem finansowania. Natomiast jej rozwój będzie dokonywał się tam, gdzie przedsiębiorcy i politycy uświadomią sobie potencjał ludzi starszych jako: konsumentów, pracowników, woluntariuszy i w innych rolach społecznych, dotychczas niedostrzeganych z powodu stereotypów i uprzedzeń wobec starości. Właśnie zmiana zachowań młodszych i starszych uczestników procesu działalności gospodarczej, decydentów i podmiotów polityki społecznej warunkuje rozwój srebrnej gospodarki. Niemniej jednak w regionach biednych starzenie się nie daje szansy rozwoju.
Among the consequences of ageing are changes in the structure of the economy. The silver sector of the economy is becoming increasingly important, and the dynamics of its development can inhibit the decline in growth. However, only those societies which possess relatively high levels of wealth are able to capitalize on the opportunities presented by an ageing population. The pledges and actions of various international organisations are not enough “to implement” silver economy; there will always be the problem of financing. Silver economy will not develop unless entrepreneurs become aware of the potential of senior citizens as consumers, employees, volunteers and occupants of other social roles, previously unnoticed because of stereotypes and prejudices against the elderly. Only change in the behavior of younger and older participants of business, decision-makers and actors of social policy might spur the development of the silver economy. Nevertheless, in poor regions aging st ill does not provide development opportunities.
Afiliacja: dr Krystyna Zimnoch – Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
E-mail: krystynazimnoch@pb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/970
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03_Krystyna ZIMNOCH.pdf210,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.