REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/927
Tytuł: Творчасць Янкi Лучыны: да пытання станаўлення беларускай самасвядомасцi
Inne tytuły: Twórczość Janki Łuczyny: kształtowanie się białoruskiej samoświadomości
Yanka Luchina’s creative writing: creation of the Belarusian consciousness
Autorzy: Wasiluk, Joanna
Słowa kluczowe: nowa literatura białoruska
świadomość narodowa
obraz Białorusina
patriotyzm
język białoruski
znaczenie alegoryczno-symboliczne
oświata
technika
białoruski kanon kulturowy
new Belarusian literature
national consciousness
picture of the Belarusian people
patriotism
Belarusian language
allegorical-symbolic meaning
education
technology
Belarusian cultural canon
Iаанна Васiлюк
Data wydania: 2012
Data dodania: 28-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 4, 2012, s. 187-198
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest analizie twórczości Janki Łuczyny (Jana Niesłuchowskiego), jednego z przedstawicieli literatury białoruskiej XIX wieku. Zwrócono uwagę na jego wkład w rozwój białoruskiej idei narodowej, zwłaszcza w utworze „Akwarelki myśliwskie z Polesia”, uważanych za sagę o Białorusinach. Spuścizna poety swoją tematyką i problematyką odzwierciedliła mentalność narodu białoruskiego na przełomie XIX i XX wieku. U podstaw pracy poety leżało założenie, iż charakter narodowy Białorusina ukazuje się nie tylko poprzez jego etnograficzno-bytową sferę życia, ale także poprzez jego wewnętrzny świat, jego postrzeganie rzeczywistości.
The article is devoted to the analysis of Yanka Luchina’s (Jan Niesłuchowski) oevure, one of the representatives of Belarusian literature in the 19th century. Special attention is focused on the contribution of “Akwarelki myśliwskie z Polesia” in the development of the author’s Belarusian national idea. This literary work is considered a saga of the Belarusians. The poet’s posthumous works with their themes and problems reflect mentality of the Belarusian people on the turn of the 20th century. The main idea of the poet’s writing is based on the assumption that Belarusian character is revealed in the style people live, their inner world and perception of reality.
URI: http://hdl.handle.net/11320/927
DOI: 10.15290/bb.2012.04.12
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2012, tom 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_4_2012_Wasiluk.pdf210,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.