REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8641
Tytuł: Trójca Święta w refleksji teologicznej Włodzimierza Łosskiego
Inne tytuły: The Holy Trinity in Vladimir Lossky’s theological reflection
Autorzy: Gapińska, Anna
Słowa kluczowe: Vladimir Lossky (1903-1958)
apophatic theology
kataphatic theology
the Holy Trinity
Włodzimierz Łosski (1903-1958)
teologia apofatyczna
teologia katafatyczna
Trójca Święta
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 21, 2019, s. 35-39
Abstrakt: Vladimir Lossky (1903-1958) was one of the greatest theologians of the twentieth century. Drawing from the wisdom of the Greek Fathers of the Church, he tried to help in the understanding of the Trinitarian dogma. He considered using the apophatic and cataphatic predicating of God as essential in theological reflection on the Holy Trinity. The mystery of God, Who is the Trinity and the One, is an irreconcilable difficulty (gr. aporia) for human reason. In the presentation of the truth about God, the danger of modalism and the danger of tritheism must be avoided. Relating to the patristic teaching, Lossky showed God the Father as the only basis (Gr. arche), the only source (Gr. pege), and the only cause (Gr. aitia) of the Holy Trinity. It is characteristic for his theology indicating two saving economies, namely, the economy of the Son and the economy of the Spirit. Their common goal is the realization the work of salvation in the Church.
Włodzimierz Łosski (1903-1958) był jednym z najwybitniejszych teologów prawosławnych XX wieku. Czerpiąc z mądrości Greckich Ojców Kościoła starał się pomóc w rozumieniu dogmatu trynitarnego. Za niezbędne w refleksji teologicznej nad Trójcą Przenajświętszą uważał korzystanie z apofatycznego i katafatycznego orzekania o Bogu. Misterium Boga, Który zarazem jest Trójcą i jednością stanowi nierozwiązywalną trudność (gr. aporia) dla ludzkiego rozumu. W przedstawieniu prawdy o Bogu należy unikać niebezpieczeństwa modalizmu oraz niebezpieczeństwa tryteizmu. Bazując na nauczaniu patrystycznym Łosski ukazywał Boga Ojca jako jedyną podstawę (gr. arche), jedynę źródło (gr. pege) oraz jedyną zasadę (gr. aitia) Trójcy Świętej. Charakterystyczne dla jego teologii jest wyróżnienie dwóch ekonomii zbawczych, a mianowicie: ekononii Syna i ekonomii Ducha, których celem jest urzeczywistnianie zbawczego dzieła w Kościele.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Ekumeniczny Polska
E-mail: anne.gap@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8641
DOI: 10.15290/elpis.2019.21.05
ISSN: 1508-7719
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0112-3817
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2019, T. 21

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.