REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8219
Tytuł: Profesor Marii Dudzikowej troska o autorytet nauczyciela
Inne tytuły: Professor Maria Dudzikowa’s Care for the Teacher’s Authority
Autorzy: Miko-Giedyk, Justyna
Słowa kluczowe: milczenie wokół autorytetu
autorytet rzeczywisty
autorytet emancypacyjny
kompleks zagrożonego autorytetu
Maria Dudzikowa
lack of discussion on the issue of authority
actual authority
emancipating authority
teacher’s authority
the complex of threatened authority
professor Maria Dudzikowa
Data wydania: 2018
Data dodania: 28-sie-2019
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2(10), s. 81-96
Abstrakt: Celem tekstu jest przedstawienie spojrzenia Profesor Marii Dudzikowej na zjawisko autorytetu. Profesor wielokrotnie podejmowała w swoich pracach oraz wywiadach udzielanych na łamach czasopism wątek autorytetu. Dostrzegała dużą potrzebę dyskusji o autorytecie, zauważała trudności w definiowaniu tego pojęcia, jak również milczenie wokół autorytetu w polskim naukowym piśmiennictwie pedagogicznym. Równocześnie była głęboko przekonana, że w środowisku społecznym (a szczególnie w środowisku uczniowskim) istnieje duże zapotrzebowanie na autorytety rzeczywiste, faktyczne, które należy odróżnić od pseudoautorytetów. Zdaniem Marii Dudzikowej konieczne jest również ostateczne zerwanie z mitem zewnętrznego „wyposażenia” nauczyciela w autorytet i uświadomienie wszystkim nauczycielom potrzeby stania się autorytetem emancypacyjnym. W artykule przeanalizowano trudności definicyjne związane z pojęciem autorytetu, mity narosłe wokół tego terminu, skrajne stanowiska wobec prawomocności autorytetu w edukacji oraz warunki, które nauczyciel musi spełnić, aby stać się prawdziwym autorytetem.
The aim of the text is to present the view of Professor Maria Dudzikowa the phenomenon of authority. The Professor referred to the issue of the authority many times in her works and journal interviews. She perceived the need to bring up this problem, pointing out the difficulties with regard to defining the notion of authority, as well as lack of discussion on this topic in the Polish academic pedagogy journal. At the same time, she was deeply convinced that there was a great demand for the actual, hands-on authority in society, especially in the students’ community. The actual authorities should be differentiated from pseudo authorities. According to M. Dudzikowa, it is crucial to finally dispel the myth of employing teachers with external authorities and making all teachers realise the need for becoming an emancipating authority. This article explores the definition difficulties associated with the concept of authority, the myths around this term, extreme positions on the legitimacy of authority in education, and the conditions that the teacher must fulfill in order to become a real authority.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: jumiko@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8219
DOI: 10.15290/parezja.2018.10.08
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2018_J_Miko-Giedyk_Profesor_Marii_Dudzikowej_troska.pdf193,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons