REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8217
Tytuł: Kultura szkoły w optyce metafory
Inne tytuły: The School Culture in the Perspective of Metaphor
Autorzy: Babicka-Wirkus, Anna
Słowa kluczowe: kultura szkoły
metafora
kultura dominująca
kultura oporu
school culture
metaphor
dominant culture
resistance culture
Data wydania: 2018
Data dodania: 28-sie-2019
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2(10), s. 58-70
Abstrakt: W artykule przedstawiam odszukane przeze mnie ujęcia metaforyczne kultury szkoły, obecne w tekstach Marii Dudzikowej. Wybrane metafory, oddające sposób oglądu szkoły przez autorkę, podzieliłam na dwie grupy wyznaczone przez potencjał blokujący lub wyzwalający. Do metaforycznych ujęć kultury szkoły, które oddają jej blokujący charakter, zaliczyłam kulturę: pozoru, uniku i nieufności. W grupie kultur o potencjale wyzwalającym mieszczą się zaś ujęcia kultury szkoły jako wojny i jako kultury śmiechu. Kultura szkoły postrzegana jako twierdza, zawiera natomiast w sobie elementy pochodzące z kultury blokującej i wyzwalającej i jest najbardziej dialektycznym z wyróżnionych ujęć.
In the article I present the metaphorical perceptions of the school culture which I have found in Maria Dudzikowa’s texts. Selected metaphors, showing the way the school was viewed by the author, I divided into two groups designated by blocking or liberating potential. To the metaphorical perceptions of the school culture, which reflect its blocking character, I included the culture of: appearance, avoidance and distrust. In the group of cultures with a liberating potential, there are also perceptions of the school culture as a war and as a culture of laughter. While the school culture is perceived as a fortress, contains elements from the blocking and liberating culture and is the most dialectical of the highlighted perceptions.
Afiliacja: Akademia Pomorska w Słupsku
E-mail: ankababicka@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8217
DOI: 10.15290/parezja.2018.10.06
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2018_A_Babicka-Wirkus_Kultura_szkoly.pdf194,05 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons