REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8214
Tytuł: Pomyśl siebie… Profesor Marii Dudzikowej realizowanie koncepcji rozwoju własnej osoby
Inne tytuły: Think yourself… Professor Maria Dudzikowa Realizing the Concept of Self-development
Autorzy: Wróblewska, Monika
Słowa kluczowe: autokreacja
samokształtowanie
transgresja
kompetencje autokreacyjne
self-creation
self-expression
transgression
self-creation competences
Data wydania: 2018
Data dodania: 27-sie-2019
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2(10), s. 21-35
Abstrakt: Prezentowany artykuł dotyczy analizy koncepcji rozwoju własnej osoby dokonanej przez Marię Dudzikową (1985) oraz jej autorskiego opracowania problematyki kompetencji autokreacyjnych (Dudzikowa, 1993, 1994, 2007). Mechanizm autokreacji zakłada, iż człowiek jest kreatorem siebie samego, a przestrzeń autokreacji stanowi nowy sposób doświadczania świata i własnego w nim miejsca. W opracowaniu dokonano analizy uwarunkowań procesu tworzenia samego siebie oraz struktury procesu autokreacji a także udziału w nim zachowań transgresyjnych. Według koncepcji Józefa Kozieleckiego (1985, 1987, 2001, 2007) mechanizm tworzenia Ja może być realizowany poprzez działania transgresyjne zwane autotransgresją, samorozwojem lub tworzeniem osobowości według własnego projektu. Transgresja wiąże się z urzeczywistnianiem projektowanych wizji rzeczywistości, potencjalnych stanów rzeczy i koncepcji Ja. W końcowej części artykułu dokonano oceny możliwości rozwoju kompetencji autokreacyjnych w procesie edukacji (także akademickiej), rozumianego jako wyzwalający, emancypacyjny i sprzyjającego rozwojowi.
The presented article concerns the analysis of the concept of self-development by Maria Dudzikowa (1985) and her own work on self-creation competence (Dudzikowa, 1993, 1994, 2007). The mechanism of self-creation presupposes that man is the creator of himself and the space of self-creation is a new way of experiencing the world and his own place in it. The study analyzes the conditions of the process of self-creation and the structure of the self-creation process as well as the participation of transgressive behavior in it. According to the concept of Józef Kozielecki (1985, 1987, 2001, 2007), the mechanism of creating the Self can be implemented through transgressive activities called autotransgression, self-development or personality creation according to own design. Transgression is associated with the implementation of projected visions of reality, potential states of affairs and the concept of the Self. In the final part of the article, the possibilities of self-development competence development in the education (including academic) process, understood as liberating, emancipating and development-friendly, were assessed.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: monika.wroblewska3@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8214
DOI: 10.15290/parezja.2018.10.03
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2018, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2018_M_Wroblewska_Pomysl_siebie.pdf200,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons