REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8137
Tytuł: Marnotrawstwo żywności – problem pomiaru i dostępności danych
Inne tytuły: Food waste: the problem of measurement and availability of data
Autorzy: Bednarczuk, Aleksandra
Śleszyński, Jerzy
Słowa kluczowe: marnotrawstwo żywności
żywność
waste food
food
Data wydania: 2019
Data dodania: 30-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(97) 2019, s. 19-32
Abstrakt: Cel – Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie problemu marnotrawstwa żywności jako rzeczywistego i istotnego problemu, który nie został dotąd rozwiązany przez instytucje międzynarodowe i krajowe. Najbardziej istotny wydaje się problem braku ujednoliconej i dokładnej metodyki mierzenia tego zjawiska na poziomie krajowym, która jest niezbędna w celu podjęcia odpowiednich kroków przeciwdziałających marnotrawstwu żywności. Metoda badań – Artykuł stanowi przegląd obecnego stanu wiedzy i dostępnych statystyk opisujących skalę marnotrawstwa żywności. Na wstępie marnotrawstwo żywności zostało zdefiniowane w oparciu o międzynarodowe porozumienia, dokumenty i badania. Następnie, na podstawie różnych opracowań i źródeł danych, przytoczono szacunkowe wielkości marnowanej żywności w skali światowej oraz w krajach Unii Europejskiej. Wnioski – Przeprowadzona analiza dostępnych materiałów przekonuje, że marnotrawstwo na świecie jest ogromne oraz zróżnicowane zarówno geograficznie, jak i w zależności od etapu życia produktu żywnościowego. Implikacje /rekomendacje – Artykuł implikuje konieczność podjęcia prac nad ujednoliceniem klasyfikacji i metodyki gromadzenia reprezentatywnych danych. Takie działania powinny stanowić priorytet dla organizacji biorących udział w debacie na temat problemu marnotrawstwa żywności.
Purpose – The main objective of the study is to present the problem of food waste as a real and significant problem, which has not been adequately addressed by international and national institutions. The most important issue seems to be the lack of a well defined and accurate methodology to measure this phenomenon at the national level, which is necessary to take appropriate steps to counteract the problem of food waste. Research method – The paper provides an overview of the current state of knowledge and available statistics describing the scale of food waste. At the beginning, food waste is defined on the basis of international agreements, documents and research. Next, on the basis of various studies and data sources, the estimated amounts of food waste on a global and European scales are quoted. Results – The analysis of available statistics proves that food waste around the world is enormous and varied depending on a geographical region and on the stage of the life cycle of the food product. Implications/recommendations – The paper implies that harmonizing the classification and methodology of gathering representative data is necessary. Such work should be a priority for organizations participating in the debate on the issue of food waste.
Afiliacja: Aleksandra Bednarczuk - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
Jerzy Śleszyński - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
E-mail: Aleksandra Bednarczuk: a.bednarczuk2@student.uw.edu.pl
Jerzy Śleszyński: sleszynski@wne.uw.edu.pl
Sponsorzy: Artykuł finansowany ze środków Badań Statutowych WNE UW.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8137
DOI: 10.15290/oes.2019.03.97.02
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: brakorcid
0000-0001-7814-4037
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 3(97)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2019_A_Bednarczuk_J_Sleszynski_Marnotrawstwo_zywnosci.pdf333,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.