REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8116
Tytuł: Warunki bezpieczeństwa żywnościowego Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego)
Inne tytuły: Conditions for the food security of Poland (with special consideration of the Podlasie Voivodeship)
Autorzy: Kozłowska-Burdziak, Mirosława
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe
fizyczna i ekonomiczna dostępność żywności
jakość żywności
Polska
województwo podlaskie
food security
physical and economic availability of food
food quality
Poland
Podlasie Voivodeship
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(97) 2019, s. 33-48
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest określenie głównych tendencji w zakresie kształtowania się bezpieczeństwa żywnościowego w gospodarce Polski, ze szczególnym uwzględnieniem w tej kwestii roli województwa podlaskiego. Metoda badań – Analizę przeprowadzono w oparciu o dane GUS, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz studia literaturowe dotyczące poruszanej problematyki. Wnioski – W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ze względu na malejącą liczbę ludności i rosnącą dynamikę produkcji żywności jej fizyczna dostępność nie jest zagrożona. Istotną rolę w produkcji żywności odgrywa województwo podlaskie. Warunek dostępności ekonomicznej żywności zarówno w kraju, jak i w województwie podlaskim nie jest spełniony. Jakość zdrowotna produktów rolno-spożywczych w Polsce jest zróżnicowana i nie ma trwałej tendencji do poprawy, co obliguje do stałego jej monitorowania przez powołane do tego celu instytucje. W ostatnich latach zwiększa się także liczba zafałszowań żywności. Przedstawione w artykule tendencje w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego dowodzą, że problematyka jest ważna i ciągle aktualna. Mimo braku wyraźnych zagrożeń dla poziomu tego bezpieczeństwa w Polsce należy mieć na uwadze fakt, że nie jest to sytuacja stała i niezmienna, także w przyszłym okresie.
Research method – The analysis was conducted on the basis of data obtained from the Central Statistical Office of Poland (GUS), the State Sanitary Inspectorate, the Office of the Chief Inspector of Food and Agricultural Products as well as the study of literature related to the issue being considered. Results – The analysis established that on account of decreasing levels of population and the growing capabilities for food production its physical availability is not threatened. The Podlasie Voivodeships plays a significant role in food production. The condition of economic availability of food both nationally as well as in the Podlasie Voivodeship has not been met. Health related quality of agriculturally produced food is varied and does not display a steady tendency for improvement which requires appropriate institutions to remain vigilant in monitoring it. The last several years have seen a rise in the number 4 of food fraud cases. The tendencies concerning food safety presented in the article prove that the subject remains important and valid. Despite the lack of a clear threat to the level of that safety in Poland, it must be remembered that this situation is not stable or unchangeable, a condition which also concerns the future.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: m.kozlowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8116
DOI: 10.15290/oes.2019.03.97.03
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2274-2617
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2019, nr 3(97)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2019_M_Kozlowska-Burdziak_Warunki_bezpieczenstwa_zywnosciowego_Polski.pdf395,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)