REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8114
Tytuł: Ocena poziomu ładu gospodarczego województw Polski w 2015 r.
Inne tytuły: Evaluation of the level of economic order of voivodships in Poland in 2015
Autorzy: Misiewicz, Elżbieta Izabela
Roszkowska, Ewa
Rogowski, Józef
Słowa kluczowe: ład gospodarczy
PLS
TOPSIS
analiza porównawcza
economic order
comparative analysis
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(97) 2019, s. 3-18
Abstrakt: Cel – Ocena poziomu ładu gospodarczego województw w Polsce w 2015 r. z wykorzystaniem dwóch metod: PLS oraz TOPSIS. Metoda badań – Zastosowano dwie metody – PLS z hierarchią zmiennych ukrytych oraz metodę porządkowania liniowego TOPSIS. Wykorzystano dane GUS za rok 2015. Wnioski – Uzyskano uporządkowanie liniowe województw dla ładu gospodarczego oraz dla obszarów go definiujących. Zastosowanie różnych metodologii dało zbliżone wyniki co do zgodności znaków i siły korelacji pomiędzy ładem a obszarami charakteryzującymi rozwój gospodarczy i innowacyjność. W pozostałych przypadkach otrzymano zgodność jedynie co do znaku korelacji. Oryginalność/wartość – Zastosowano metody PLS i TOPSIS do analizy ładu gospodarczego. Zbadano siłę związku pomiędzy obszarami definiującymi ład a ładem gospodarczym. Za pomocą metody PLS zweryfikowano, które indykatory są stymulantami, a które destymulantami. Porównano otrzymane wyniki z opisem typu zmiennych objaśniających przedstawionych przez GUS.
Purpose – Assessment of the level of economic order of voivodships in Poland in 2015 using two methods: PLS and TOPSIS. Research method – Two methods were used – PLS with the hierarchy of hidden variables and TOPSIS, the method of linear ordering. The CSO data for 2015 was used. Results – Linear ordering of voivodships in terms of the economic order and the areas defining it was determined. The application of different methodologies gave similar results as to the conformity of signs and the strength of correlation between the order and the areas of economic development and innovation. In other cases, compatibility was only obtained as to the correlation sign. Originality /value – The PLS and TOPSIS methods were used to analyze the economic order. The strength of the relationship between the areas defining order and economic order was examined. Using the PLS method, it was verified which indicators are stimulants and which are destimulants. The obtained results were compared with a description of the type of explanatory variables presented by the Central Statistical Office.
Afiliacja: Elżbieta Izabela Misiewicz - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
Ewa Roszkowska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
Józef Rogowski - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Elżbieta Izabela Misiewicz: e.misiewicz@uwb.edu.pl
Ewa Roszkowska: e.roszkowska@uwb.edu.pl
Józef Rogowski: rogowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8114
DOI: 10.15290/oes.2019.03.97.01
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2166-6322
0000-0003-2249-7217
0000-0002-1894-6262
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (IZarz)
Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2019, nr 3(97)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2019_EI_Misiewicz_E_Roszkowska_J_Rogowski_Ocena_poziomu_ladu_gospodarczego.pdf717,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.