REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7922
Tytuł: „A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę” – postawy młodego pokolenia literatów wobec odzyskania niepodległości
Inne tytuły: The attitude of the young generation of Polish writers to regaining independence
Autorzy: Doliwa, Katarzyna
Słowa kluczowe: Julian Tuwim
Stefan Żeromski
kawiarnia literacka „Pod Picadorem”
manifestacje artystów
literatura dwudziestolecia międzywojennego
literary café “Pod Picadorem”
artists’ manifestations
literature of the interwar period
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 17, Z. 1, 2018, s. 11-24
Abstrakt: Celem opracowania jest przedstawienie artystycznych postaw polskich pisarzy wobec odzyskanej właśnie niepodległości. W pierwszych latach niepodległej Polski młodzi twórcy, przyszli skamandryci i futuryści, realizowali zaskakujący postulat dotychczasowego „wielkiego moralizatora” – Stefana Żeromskiego – by zdjąć z literatury ciężary dydaktyczne. Odtąd literatura służyć miała służyć nie, jak dotąd, krzewieniu patriotyzmu i wychowywaniu młodych, tylko samemu pięknu i artyzmowi, pochwale tego, co za piękne czy istotne uznawał sam pisarz. Twórczość literacka „wyszła na ulicę” – podejmowano tematy dotąd uważane za błahe, związane z życiem codziennym, powstawały kabarety, mnożyły się happeningi. Niestety, wskazania Żeromskiego dotyczące uwolnienia literatury z jej funkcji służebnej, moralizatorskiej, mogły znaleźć zastosowanie jedynie w kilku pierwszych latach odrodzonej Rzeczpospolitej – wielka historia zmusiła twórców, by ponownie zabrali głos w sprawach ważnych.
The aim of the paper is to present the artistic attitudes of the most outstanding Polish writers towards the newly regained independence. In the first years of independent Poland young artists carried out surprising postulate of the “great moralizer” Stefan Żeromski, who called for literature to be deprived of didactic functions. From that time on, the role of literature was not to serve the propagation of patriotism and raise young people, but rather to serve beauty and artistry and to praise what the writer recognized as beautiful or important. Literary work “has gone out into the street”- topics that were considered to be trivial but related to everyday life were raised, cabarets were created and happenings were multiplying. Unfortunately, Żeromski’s indications about the emancipation of literature from its moralistic function could only be applied in the first few years of the reborn Republic – history forced its creators to speak again on more important issues.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: kdoliwa@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7922
DOI: 10.15290/mhi.2018.17.01.01
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8583-8379
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2018, tom XVII, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_17__1_2018_K_Doliwa_A_wiosna_niechaj_wiosne_nie_Polske_zobacze.pdf3,2 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.