REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7372
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSierak, Jacek-
dc.date.accessioned2019-01-08T12:38:08Z-
dc.date.available2019-01-08T12:38:08Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationOptimum. Economic Studies, Nr 3(93) 2018, s. 195-208pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7372-
dc.description.abstractArtykuł ma na celu wykazanie, jaki jest wpływ pozyskiwania funduszy unijnych na aktywność inwestycyjną gmin. W wielu z nich niedorozwój podstawowej infrastruktury technicznej nadal stanowi zasadniczą barierę rozwojową i dlatego wymaga dalszych nakładów finansowych. Dla wielu samorządów pozyskanie dotacji unijnych jest szansą na przyspieszenie procesów rozwoju i niwelowania ilościowej i jakościowej luki infrastrukturalnej.pl
dc.description.abstractThe aim of the article is to demonstrate the impact of obtaining EU funds on the intensity of investment projects of communes and poviat cities. The underdevelopment of the basic technical infrastructure in many of them is still a major barrier to development and, therefore, requires further financial outlays. For many local governments, obtaining EU subsidies is an opportunity to accelerate the development processes and to eliminate the quantitative and qualitative infrastructure gap.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectwydatki inwestycyjne gminpl
dc.subjectfundusze Unii Europejskiejpl
dc.subjectfinansowanie infrastruktury komunalnejpl
dc.subjectinvestment of municipalitiespl
dc.subjectEuropean Union fundspl
dc.subjectfinancing of municipal infrastructurepl
dc.titleAlokacja funduszy unijnych a wydatki inwestycyjne gminpl
dc.title.alternativeAllocation of EU funds and investment expenditure of communities and poviat citiespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/oes.2018.03.93.16-
dc.description.Emailjacek.sierak@lazarski.plpl
dc.description.AffiliationWydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiegopl
dc.description.referencesFilipiak B., Dylewski M., 2015, Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 73.pl
dc.description.referencesGałązka A., 2013, Procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym. Zróżnicowania i długookresowe trendy zmian, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.description.referencesGinsbert-Gebert A., 1977, Zarys polityki komunalnej, Oficyna Wydawnicza SGPiS, Warszawa.pl
dc.description.referencesMalisz B., Żurkowski J., 1971, Metoda analizy progowej, PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesMinisterstwo Finansów, Sprawozdania budżetowe, https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzaduterytorialnego/sprawozdania-budżetowe.pl
dc.description.referencesPoniatowicz M., 2014, Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej samorządu terytorialnego w Polsce w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 115.pl
dc.description.referencesRatajczak M., 1999, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo AE, Poznań.pl
dc.description.referencesSadowy M., 1995, Elementy teorii i polityki infrastruktury, [w:] Gospodarka Samorządu terytorialnego, cz. II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.description.referencesSwianiewicz P. i Łukomska J. , Fundusze europejskie Ranking wykorzystania środków z UE w latach 2004-201, http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Andrzej_Gniadkowski/Ranking_UE/Ranking_Fundusze_europejskie.pdf.pl
dc.description.referencesWyszkowska D., 2011, Efektywność wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 687.pl
dc.description.referencesZioło M., 2012, Finansowanie inwestycji komunalnych przez banki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia”, vol. XLVI, 4 sectio H.pl
dc.description.number3(93)-
dc.description.firstpage195pl
dc.description.lastpage208pl
dc.identifier.citation2Optimum. Economic Studiespl
dc.identifier.orcid0000-0001-8968-133X-
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 3(93)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2018_J_Sierak_Alokacja_funduszy_unijnych.pdf246,66 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)