REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6679
Tytuł: Język w nauce (w perspektywie filozoficzno-lingwistycznej)
Inne tytuły: Language in science: the philosophical-linguistic perspective?
Autorzy: Gajda, Stanisław
Słowa kluczowe: nauka
teoria
sposoby istnienia rzeczywistości
język
style intelektualne
poczucie stylowe
science
theory
ways in which the reality exists
language
intellectual styles
stylistic sense
Data wydania: 2017
Data dodania: 14-cze-2018
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2(8), s. 9-20
Abstrakt: Jądrem naukowego postępowania badawczego jest dążenie do zbudowania teorii. Struktura pełnej teorii obejmuje trzy poziomy: filozoficzny (zespół przyjętych a priori założeń ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych), teoretyczno-metodologiczny (najbardziej ogólne twierdzenia i abstrakcyjne pojęcia, konceptualizujące strukturalizujące i interpretujące teoretyzowany fragment świata) oraz empiryczny (empiryczne twierdzenia i pojęcia orzekające coś bezpośrednio o badanych obiektach). W swych podstawach filozoficznych współczesne teorie budowane na naukach humanistycznych powinny uwzględniać reinterpretację relacji między światem przedmiotowym, umysłem i językiem, dokonaną przez zwroty podmiotowy i językowy, a także uznać wielość sposobów istnienia rzeczywistości (obiektywne: TO i TE/TEN oraz subiektywne: JA i MY). W konsekwencji pełna teoria języka musi przyjąć, iż język nie tylko wyraża to, co w umyśle i komunikuje innym, lecz także kształtuje ludzkie myślenie i oddziałuje na obiektywną rzeczywistość. Język w nauce jest determinowany przez kontakt społeczno-kulturowy (tradycję) oraz kontekst komunikacyjny, ale na jego kształt ma też wpływ indywidualne, podmiotowe poczucie stylowe.
The core of scientific research procedure is the intention to develop a theory. The structure of a complete theory involves three levels: philosophical (a set of a priori ontological and axiological assumptions), theoretical/methodological (most general statements and abstract concepts, conceptualizing, structuring and interpreting the fragment of the world the theory refers to) and empirical (empirical statements and concepts involving certain declarations concerning the studied objects). The philosophical foundations of contemporary theories in the humanities should involve the reinterpretation of relationships between the material world, mind and language with the use of expressions such as “subjective” and “linguistic”, and acknowledge the multiplicity of ways in which the reality may exist (objective: THIS and THESE and subjective: ME and US). As a result, the complete theory of language must assume that language does not only express what is on someone’s mind and communicates it to others, but it also shapes human thinking and affects the objective reality. Language in science is determined by the socio-cultural context (tradition) and the communication context, but it is also affected by individual, subjective stylistic sense.
Afiliacja: Uniwersytet Opolski
E-mail: stgajda@uni.opole.pl
Opis: Jest to tekst wykładu wygłoszonego na Letniej Szkole Młodych Pedagogów we wrześniu 2017 roku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6679
DOI: 10.15290/parezja.2017.08.02
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2017_S_Gajda_Jezyk_w_nauce.pdf162,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons