REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6399
Tytuł: Канцэпт «дом» у паэзii Нiла Гiлевiча
Inne tytuły: Pojęcie „dom” w poezji Niła Hilewicza
The concept of home in Nil Ghilevich’s poetry
Autorzy: Навасельцава, Iнеса
Słowa kluczowe: koncepcja
językowy obraz świata
językowa osobowość
metaforyzacja
concept
national language
picture of world
linguistic personality
metaphorization
Data wydania: 2017
Data dodania: 26-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 351-361
Abstrakt: W artykule omówiono cechy i wielopoziomową identyfikację pojęcia „dom” w poetyckim kontekście utworów Niła Hilewicza. Na poziomie językowym mentalny model „domu” reprezentowany przez pisarza jest ambiwalentny, odzwierciedla cechy kulturowe i elementy pojęciowe związane z językowym obrazem świata Białorusinów. Ponadto prezentuje zarówno wartości moralne i kulturowe, jak i cechy etniczne regionu, którego Hilewicz jest nieodrodnym synem.
The peculiarities and multilevel identification of the “home” concept in the poetic context of Nil Ghilevich’s oeuvre are discussed. It is noted that the topos of home as the author’s individual mental-linguistic model is ambivalent. Not only does it reflect conceptual and sultural elements that are connected with the presentation of national linguistic picture of Belarusians world but it also describes moral and cultural values and ethnic features of the region the author comes from.
Afiliacja: Беларускi дзяржаўны эканамiчны ўнiверсiтэт, Мiнск
Nota biograficzna: Nowasielcawa Inesa (Навасельцава Iнеса), doktor nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny (Mińsk), Wydział Międzynarodowych Kontaktów Biznesowych, Katedra Języków Białoruskiego i Rosyjskiego (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6399
DOI: 10.15290/bb.2017.09.25
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.