REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5822
Tytuł: Analiza i ocena ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw
Inne tytuły: Analysis and evaluation of foreign expansion of Polish enterprises
Autorzy: Żak, Katarzyna
Słowa kluczowe: ekspansja zagraniczna
eksport
franchising
bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
internalization
export
foreign direct investment (FDI)
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-sie-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(86) 2017, s. 74-92
Abstrakt: Przemiany dokonujące się po 1989 roku oraz akcesja do Unii Europejskiej uruchomiły i zdynamizowały procesy umiędzynarodowienia zarówno polskiej gospodarki, jak i podmiotów działających w jej ramach. W pierwszej części artykuł przedstawia ogólne rozważania związane z internacjonalizacją działania, motywami, jakimi kierują się inwestorzy, oraz charakterystykę różnych form ekspansji na rynki zagraniczne. Zasadniczym celem drugiej części artykułu było przedstawienie diagnozy wybranych form aktywności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, takich jak: eksport, franchsing i bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy piśmiennictwa i wykorzystano różne zestawienia zawierające dane statystyczne takich instytucji, jak: Główny Urząd Statystyczny, NBP i UNCTAD.
The transformation which took place after 1989 and the accession to the European Union provided a boost to the internationalization of the Polish economy and individual business companies. The first part of this paper presents general considerations associated with internationalization activities, the motives which guide investors, and the characteristics of different forms of expansion into foreign markets. The main purpose of the second part of the paper is to offer a diagnosis of selected forms of activity of Polish companies on foreign markets, such as export, franchising, and direct foreign investment. The paper uses the method of critical literary analysis and bases on a variety of statistical data from such institutions as: Central Statistical Office of Poland, NBP, and UNCTAD.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: katarzyna.zak@ue.katowice.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5822
DOI: 10.15290/ose.2017.02.86.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 2(86)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Zak_Analiza_i_ocena_ekspansji_zagranicznej_polskich_przedsiebiorstw.pdf316,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.