REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5822
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorŻak, Katarzyna-
dc.date.accessioned2017-08-28T10:23:47Z-
dc.date.available2017-08-28T10:23:47Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(86) 2017, s. 74-92pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5822-
dc.description.abstractPrzemiany dokonujące się po 1989 roku oraz akcesja do Unii Europejskiej uruchomiły i zdynamizowały procesy umiędzynarodowienia zarówno polskiej gospodarki, jak i podmiotów działających w jej ramach. W pierwszej części artykuł przedstawia ogólne rozważania związane z internacjonalizacją działania, motywami, jakimi kierują się inwestorzy, oraz charakterystykę różnych form ekspansji na rynki zagraniczne. Zasadniczym celem drugiej części artykułu było przedstawienie diagnozy wybranych form aktywności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, takich jak: eksport, franchsing i bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy piśmiennictwa i wykorzystano różne zestawienia zawierające dane statystyczne takich instytucji, jak: Główny Urząd Statystyczny, NBP i UNCTAD.pl
dc.description.abstractThe transformation which took place after 1989 and the accession to the European Union provided a boost to the internationalization of the Polish economy and individual business companies. The first part of this paper presents general considerations associated with internationalization activities, the motives which guide investors, and the characteristics of different forms of expansion into foreign markets. The main purpose of the second part of the paper is to offer a diagnosis of selected forms of activity of Polish companies on foreign markets, such as export, franchising, and direct foreign investment. The paper uses the method of critical literary analysis and bases on a variety of statistical data from such institutions as: Central Statistical Office of Poland, NBP, and UNCTAD.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectekspansja zagranicznapl
dc.subjecteksportpl
dc.subjectfranchisingpl
dc.subjectbezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)pl
dc.subjectinternalizationpl
dc.subjectexportpl
dc.subjectforeign direct investment (FDI)pl
dc.titleAnaliza i ocena ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstwpl
dc.title.alternativeAnalysis and evaluation of foreign expansion of Polish enterprisespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.02.86.06-
dc.description.Emailkatarzyna.zak@ue.katowice.plpl
dc.description.AffiliationWydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl
dc.description.referencesAlbum G., Strandskov J., Duerr E., Dowda L., 1994, International marketing and export management, Addison- Wesley, New York.pl
dc.description.referencesGołębiowski T., Witek- Hajduk M. K., 2007, Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek”, nr 2.pl
dc.description.referencesGorczyńska M., 2008, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.pl
dc.description.referencesGorynia M., 2007, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.referencesHandel zagraniczny styczeń – grudzień 2004, www.stat.gov.pl (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesHandel zagraniczny styczeń – grudzień 2008, www.stat.gov.pl (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesHandel zagraniczny styczeń – grudzień 2013, www.stat.gov.pl (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesHandel zagraniczny styczeń – grudzień 2015, www.stat.gov.pl (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesKaraszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.pl
dc.description.referencesKoźmiński A., 1999, Zarządzanie międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.referencesMeissner H. G., 1981, Aussenhandelsmarketing, Verlag Schaffer-Poeschel, Stuttgart.pl
dc.description.referencesMellahi K., 2003, The de-internationalization process: a case study of Marks and Spencer, Palgrave Macmillian, London.pl
dc.description.referencesNowakowski M. K., 1999, Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl
dc.description.referencesPietrusiński P., 2005, Międzynarodowe strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.referencesPolskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2012 roku, www.nbp (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesPolskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku, www.nbp (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesPolskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2015 roku, www.nbp (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesPrzedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, 1994, T. Gołębiowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesRozkwitalska M., 2007, Zarządzanie międzynarodowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl
dc.description.referencesRozwój polskich sieci franczyzowych zagranicą 2010, http://franchising.pl/abc-franczyzy (data wejścia: 15.05.2014).pl
dc.description.referencesRudke M., Polskie firmy coraz śmielej poczynają sobie na światowym rynku, „Rzeczpospolita”, www.rp.pl (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesRymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.referencesSznajder A., 1995, Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesWitek-Hajduk M. K., 2010, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.pl
dc.description.referencesWorld Investment Report 2006, UNCTAD, http://unctad.org/en/pages/Publication-Webflyer.aspx?publicationid (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesWorld Investment Report 2009, UNCTAD, http://unctad.org/en/pages/Publication-Webflyer.aspx?publicationid (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesWorld Investment Report 2013, UNCTAD, http://unctad.org/en/pages/Publication-Webflyer.aspx?publicationid (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesWorld Investment Report 2016, UNCTAD, http://unctad.org/en/pages/Publication-Webflyer.aspx?publicationid (data wejścia: 04.05.2017).pl
dc.description.referencesWspółczesne problemy marketingu międzynarodowego, 1998, J. W. Wiktor (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl
dc.description.referencesZorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.pages74-92pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 2(86)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Zak_Analiza_i_ocena_ekspansji_zagranicznej_polskich_przedsiebiorstw.pdf316,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.