REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5198
Tytuł: Zapomniana rzeczywistość. Rzecz o (nie)świadomej inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w Państwowych Gospodarstwach Rolnych
Inne tytuły: Forgotten reality. About the (un) conscious social inclusion of people with intellectual disabilities in the State Agricultural Farms
Autorzy: Jabłoński, Maciej
Słowa kluczowe: Państwowe Gospodarstwa Rolne
niepełnosprawność intelektualna
deinstytucjonalizacja
kolonializm
władza
inkluzja społeczna
State Agricultural Farms
intellectual disability
deinstitutionalisation
colonialism
power
social inclusion
Data wydania: 2016
Data dodania: 15-lut-2017
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2016, nr 2(6), s. 131-147
Abstrakt: W artykule została dokonana próba swoistej rehabilitacji Państwowych Gospodarstw Rolnych jako miejsca (nie)świadomej inkluzji społecznej, opisywanej z perspektywy autoetnograficznej. Autor starał się ukazać, że w PGR-ze, jako wspólnocie, niepotrzebny był specjalny program czy rozporządzenie, aby człowiek niepełnosprawny czuł się szanowanym, pełnoprawnym członkiem społeczności. W tekście PGR został przeciwstawiony współczesnym ideom normalizacji czy deinstytucjonaliazacji, gdzie widoczna dwoistość między upośledzaniem/(samo)upośledzaniem a normalizacją/deinstytucjonalizacją ukazywanych miejsc nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Sama niejednoznaczność stawia nas w niepewności, że może jednak na dzień dzisiejszy żadne z opisanych miejsce (i nieopisywanych w tekście) nie spełnia kryteriów: najpełniejszego rozwoju, poczucia autonomii czy wolności człowieka niepełnosprawnego.
The article constitutes an attempt to rehabilitate State Agricultural Farms as a place of (un)conscious social inclusion, described from autoethnographic perspective. The author tried to show that in the State Agricultural Farms as the community, a special programme or regulation was unnecessary so that a disabled person felt a respected and full member of the community. In the text a State Agricultural Farm was confronted with the modern ideas of normalization or deinstitutionalisation, where the apparent duality between compromising/(same)compromising and normalization/deinstitutionalisation of displayed places does not provide a definite answer. The ambiguity puts us in suspense, that perhaps, at present none of the described places (as well as not described in the text) meets the criteria of: the fullest development, a sense of autonomy and freedom of the person with a disability.
Afiliacja: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
E-mail: macias73@onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5198
DOI: 10.15290/parezja.2016.06.10
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maciej_Jablonski_Zapomniana_rzeczywistość__Parezja_2_2016_(6).pdf167,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons