REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4623
Tytuł: Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Inne tytuły: Ecological taxes in Poland and other European Union countries
Autorzy: Małecki, Piotr P.
Słowa kluczowe: podatki związane ze środowiskiem
sprawozdawczość statystyczna
zanieczyszczenie środowiska
Polska
Unia Europejska
environmentally related taxes
statistical reporting
environmental pollution
Poland
European Union
Data wydania: 2016
Data dodania: 14-paź-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 3-15
Abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej w zakresie podatków związanych ze środowiskiem, obowiązujących w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, które to kraje od niedawna są zobowiązane do prowadzenia jednolitej sprawozdawczości statystycznej z tego zakresu dla potrzeb Eurostatu. Badania obejmują wielkości środków pochodzących z podatków powiązanych ze środowiskiem oraz formy „opodatkowania ekologicznego” w Polsce oraz w wybranych krajach „nowej Unii” – o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego, jak też w wybranych krajach „starej Unii” – uważanych na ogół za przodujące w zakresie stosowania znacznego „fiskalizmu ekologicznego”. Ujęte w badaniach kraje to – obok Polski – Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Szwecja oraz Norwegia (nie będąca członkiem Unii Europejskiej, lecz ujmowana w statystykach Eurostatu). Analizy dokonano badając wskaźniki określające: wielkości środków pieniężnych pochodzących z podatków ekologicznych wyrażone jako procent dochodów podatkowych ogółem oraz wielkości środków pieniężnych pochodzących z podatków ekologicznych w relacji do Unii. W artykule dokonano także analizy porównawczej konkretnych rozwiązań podatkowych w Polsce i w wybranych krajach.
This paper presents the results of a comparative analysis of environmentally related taxes existing in Poland and other EU countries which have recently become obliged to introduce a uniform statistical reporting system in this field for the needs of Eurostat. The research examines the quantity of revenues from environmental taxes and the forms of `ecological taxation´ in Poland and selected New Union countries with similar levels of economic development, as well as in some of the countries of the Old Union, generally considered leaders in ´ecological fiscalism´. Apart from Poland, the authors take into account the following countries: Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Germany, Romania, Slovakia, Finland, Sweden, and Norway (which although does not belong to EU, is included in the Eurostat statistics). The analysis consists in investigating the indicators that reflect the amount of monetary resources from ecological taxes expressed as a share of total revenue from taxes as well as the amount of monetary resources from ecological taxes relative to GDP. Moreover, a comparative analysis of specific tax solutions in Poland and selected countries is conducted.
Afiliacja: Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
E-mail: maleckip@uek.krakow.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4623
DOI: 10.15290/ose.2016.02.80.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Malecki.pdf432,77 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)