REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4623
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMałecki, Piotr P.-
dc.date.accessioned2016-10-14T10:49:10Z-
dc.date.available2016-10-14T10:49:10Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 3-15pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4623-
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej w zakresie podatków związanych ze środowiskiem, obowiązujących w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, które to kraje od niedawna są zobowiązane do prowadzenia jednolitej sprawozdawczości statystycznej z tego zakresu dla potrzeb Eurostatu. Badania obejmują wielkości środków pochodzących z podatków powiązanych ze środowiskiem oraz formy „opodatkowania ekologicznego” w Polsce oraz w wybranych krajach „nowej Unii” – o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego, jak też w wybranych krajach „starej Unii” – uważanych na ogół za przodujące w zakresie stosowania znacznego „fiskalizmu ekologicznego”. Ujęte w badaniach kraje to – obok Polski – Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Szwecja oraz Norwegia (nie będąca członkiem Unii Europejskiej, lecz ujmowana w statystykach Eurostatu). Analizy dokonano badając wskaźniki określające: wielkości środków pieniężnych pochodzących z podatków ekologicznych wyrażone jako procent dochodów podatkowych ogółem oraz wielkości środków pieniężnych pochodzących z podatków ekologicznych w relacji do Unii. W artykule dokonano także analizy porównawczej konkretnych rozwiązań podatkowych w Polsce i w wybranych krajach.pl
dc.description.abstractThis paper presents the results of a comparative analysis of environmentally related taxes existing in Poland and other EU countries which have recently become obliged to introduce a uniform statistical reporting system in this field for the needs of Eurostat. The research examines the quantity of revenues from environmental taxes and the forms of `ecological taxation´ in Poland and selected New Union countries with similar levels of economic development, as well as in some of the countries of the Old Union, generally considered leaders in ´ecological fiscalism´. Apart from Poland, the authors take into account the following countries: Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Germany, Romania, Slovakia, Finland, Sweden, and Norway (which although does not belong to EU, is included in the Eurostat statistics). The analysis consists in investigating the indicators that reflect the amount of monetary resources from ecological taxes expressed as a share of total revenue from taxes as well as the amount of monetary resources from ecological taxes relative to GDP. Moreover, a comparative analysis of specific tax solutions in Poland and selected countries is conducted.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectpodatki związane ze środowiskiempl
dc.subjectsprawozdawczość statystycznapl
dc.subjectzanieczyszczenie środowiskapl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectenvironmentally related taxespl
dc.subjectstatistical reportingpl
dc.subjectenvironmental pollutionpl
dc.subjectPolandpl
dc.subjectEuropean Unionpl
dc.titlePodatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeEcological taxes in Poland and other European Union countriespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2016.02.80.01-
dc.description.Emailmaleckip@uek.krakow.plpl
dc.description.AffiliationWydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl
dc.description.referencesAir emissions and environmental taxes accounts. Final Report. Grant Agreement No 50904.2010.004-2010.590, 2013, Statistics Estonia, Tallin.pl
dc.description.referencesBartniczak B., Ptak M., 2011, Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl
dc.description.referencesEnvironmental Accounts. Final Report. Grant agreement for an action – no. 50904.2010.004-2010.595, 2013, National Institute of Statistics of Romania, Bucharest.pl
dc.description.referencesEnvironmental tax statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental _tax_ statistics (data wejścia: 10.08.2015).pl
dc.description.referencesEnvironmental taxes. A statistical guide. 2013 Edition, 2013, Eurostat/European Union.pl
dc.description.referencesEuropejskie rachunki ekonomiczne środowiska: Moduł podatków środowiskowych. Końcowy raport techniczny z działań zrealizowanych w ramach umowy o dotację nr 50904.2011.005-2011.301. Okres kwalifikowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku, 2013, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, Warszawa.pl
dc.description.referencesIntroduction of NACE, rev. 2 in the Danish Accounts for Environmental Taxes and Subsidies, 2012, Statistics Denmark.pl
dc.description.referencesMałecki P. P. (w druku) Główne elementy metodyczne procesu przygotowywania danych sprawozdawczych z zakresu podatków związanych ze środowiskiem w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej, Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź.pl
dc.description.referencesMałecki P. P., 2012, System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl
dc.description.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, Dz.U. L 192 z 22.7.2011.pl
dc.description.referencesTaxation trends in the European Union. Data for the EU Member States and Norway, 2009, Eurostat, Luxembourg.pl
dc.description.pages3-15pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Malecki.pdf432,77 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.