REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4463
Tytuł: Normatywny i pozytywny charakter kategorii rozwoju trwałego
Inne tytuły: Normative versus positive character of sustainable development
Autorzy: Fiedor, Bogusław
Graczyk, Andrzej
Słowa kluczowe: rozwój trwały
ekonomia pozytywna
ekonomia normatywna
homo oeconomicus
homo sustinens
Sustainable Development
positive economics
normative economics
Data wydania: 2016
Data dodania: 1-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(79) 2016, s. 3-13
Abstrakt: Celem artykułu jest próba określenia mikroekonomicznych podstaw koncepcji rozwoju trwałego, z ukazaniem zarazem, iż mikroekonomiczne przesłanki normatywne i pozytywne tego rozwoju są (powinny być) postrzegane jako komplementarne, a nie konkurencyjne czy wykluczające się. Ujęcie normatywne rozwoju trwałego oznacza, iż kategorię tę traktuje się jako pewien wzorzec lub postulowany zintegrowany ład. Ujęcie pozytywne ustala, że dąży się do identyfikacji czynników i przesłanek działających na poziomie mikropodmiotów gospodarczych. Umożliwiają one bądź uprawdopodobniają przejście od dotychczasowych wzorców rozwoju do rozwoju trwałego. Podstawą poznawczą objaśniania zachowań mikroekonomicznych w szeroko rozumianej sferze gospodarowania zasobami środowiska nie może być odwołanie się do koncepcji homo oeconomicus i immanentnie z nią związanej hipotezy maksymalizacji użyteczności. W artykule autorzy określają przesłanki, które współcześnie pozwalają na stwierdzenie o kształtowaniu się mikroekonomicznego modelu zachowań czy modelu behawioralnego, określanego w literaturze przedmiotu jako homo sustinens.
The goal of the paper is to define the microeconomic foundations of sustainable development, and to prove that its normative and positive prerequisites should be perceived as complimentary and not competitive or mutually exclusive. The normative approach towards sustainable development implies that this category is regarded as a development pattern or integrated order. The positive approach involves striving for the identification of factors and premises which apply to microeconomic entities. They enable a transition from the hitherto prevailing development patterns to sustainable development, or at least make it plausible. To explain microeconomic behaviours in the sphere of broadly understand natural resources management, it is not enough to take as one's cognitive foundation the notion of homo oeconomicus and utility maximization hypothesis. In the paper, the authors define the conditions that are necessary for the realisation of the model of microeconomic behaviour (or behavioural model) which is described in the subject literature as homo sustinens.
Afiliacja: prof. dr hab. Bogusław Fiedor - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Graczyk - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: Bogusław Fiedor: boguslaw.fiedor@ue.wroc.pl
Andrzej Graczyk: andrzej.graczyk@ue.wroc.pl
Sponsorzy: Artykuł powstał w związku z realizacją projektu badawczego UMO-012/05/B/HS4/04170 ,,Modelowanie optymalnych, dynamicznych systemów instytucjonalnej równowagi dla zrównoważonego rozwoju”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4463
DOI: 10.15290/ose.2016.01.79.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 1(79)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
79_Optimum_1_2016_Fiedor_Graczyk.pdf244,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.