REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4463
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorFiedor, Bogusław-
dc.contributor.authorGraczyk, Andrzej-
dc.date.accessioned2016-09-01T10:23:35Z-
dc.date.available2016-09-01T10:23:35Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(79) 2016, s. 3-13pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4463-
dc.description.abstractCelem artykułu jest próba określenia mikroekonomicznych podstaw koncepcji rozwoju trwałego, z ukazaniem zarazem, iż mikroekonomiczne przesłanki normatywne i pozytywne tego rozwoju są (powinny być) postrzegane jako komplementarne, a nie konkurencyjne czy wykluczające się. Ujęcie normatywne rozwoju trwałego oznacza, iż kategorię tę traktuje się jako pewien wzorzec lub postulowany zintegrowany ład. Ujęcie pozytywne ustala, że dąży się do identyfikacji czynników i przesłanek działających na poziomie mikropodmiotów gospodarczych. Umożliwiają one bądź uprawdopodobniają przejście od dotychczasowych wzorców rozwoju do rozwoju trwałego. Podstawą poznawczą objaśniania zachowań mikroekonomicznych w szeroko rozumianej sferze gospodarowania zasobami środowiska nie może być odwołanie się do koncepcji homo oeconomicus i immanentnie z nią związanej hipotezy maksymalizacji użyteczności. W artykule autorzy określają przesłanki, które współcześnie pozwalają na stwierdzenie o kształtowaniu się mikroekonomicznego modelu zachowań czy modelu behawioralnego, określanego w literaturze przedmiotu jako homo sustinens.pl
dc.description.abstractThe goal of the paper is to define the microeconomic foundations of sustainable development, and to prove that its normative and positive prerequisites should be perceived as complimentary and not competitive or mutually exclusive. The normative approach towards sustainable development implies that this category is regarded as a development pattern or integrated order. The positive approach involves striving for the identification of factors and premises which apply to microeconomic entities. They enable a transition from the hitherto prevailing development patterns to sustainable development, or at least make it plausible. To explain microeconomic behaviours in the sphere of broadly understand natural resources management, it is not enough to take as one's cognitive foundation the notion of homo oeconomicus and utility maximization hypothesis. In the paper, the authors define the conditions that are necessary for the realisation of the model of microeconomic behaviour (or behavioural model) which is described in the subject literature as homo sustinens.pl
dc.description.sponsorshipArtykuł powstał w związku z realizacją projektu badawczego UMO-012/05/B/HS4/04170 ,,Modelowanie optymalnych, dynamicznych systemów instytucjonalnej równowagi dla zrównoważonego rozwoju”.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectrozwój trwałypl
dc.subjectekonomia pozytywnapl
dc.subjectekonomia normatywnapl
dc.subjecthomo oeconomicuspl
dc.subjecthomo sustinenspl
dc.subjectSustainable Developmentpl
dc.subjectpositive economicspl
dc.subjectnormative economicspl
dc.titleNormatywny i pozytywny charakter kategorii rozwoju trwałegopl
dc.title.alternativeNormative versus positive character of sustainable developmentpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2016.01.79.01-
dc.description.EmailBogusław Fiedor: boguslaw.fiedor@ue.wroc.plpl
dc.description.EmailAndrzej Graczyk: andrzej.graczyk@ue.wroc.plpl
dc.description.Affiliationprof. dr hab. Bogusław Fiedor - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl
dc.description.Affiliationprof. dr hab. Andrzej Graczyk - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl
dc.description.referencesBlaug M., 1995, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesBorys T., 2011, Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju”, vol. 6, nr 2.pl
dc.description.referencesCaldwell B. J., 2001, Beyond positivism: Economic methodology in the twentieth century, Routledge, London.pl
dc.description.referencesCzarny B., 2010, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.pl
dc.description.referencesDresner S., 2008, The Principles of Sustainability, Earthscan, Chippenham.pl
dc.description.referencesFiedor B., 2013a, Normatywny charakter koncepcji trwałego (zrównoważonego) rozwoju a potrzeba poszukiwania jej podstaw mikroekonomicznych, Handel Wewnętrzny, listopad-grudzień, tom I.pl
dc.description.referencesFiedor B., 2013b, Uwagi o potrzebie równowagi metodologicznej w ekonomii, , ,,Studia Ekonomiczne”, nr 1.pl
dc.description.referencesFiedor B., 2014, Sustainable Development – The Role of the State, with Special Attention to Environmental Dimension in the Period of Systemic Transformation, [in:] Management and Economic Policy for Development, G. Kołodko (ed.), Nova Science Publishers Inc., New York.pl
dc.description.referencesGraczyk A., 2013, Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl
dc.description.referencesHull Z., 2003, Filozofia zrównoważonego rozwoju, [w:] Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, A. Pawłowski (red.), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, nr 16, Lublin.pl
dc.description.referencesLewis P., 2004, Transforming Economics? On Heterodox Economics and the Ontological Turn in Economic Methodology, [in:] Transforming Economics. Perspectives on the Critical Realist Project, P. Lewis (ed.), Routledge, London, New York.pl
dc.description.referencesPapuziński A., 2011, Realizacja zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”, nr 1.pl
dc.description.referencesSiebenhüner B., 2000, Homo Sustinens – towards a new conception of humans for the science of sustainability, “Ecological Economics”, vol. 32, January.pl
dc.description.referencesSmith A., 1989, Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesSmith V. L., 2003, Constructivist and Ecological Rationality in Economics, ,,The American Economic Review”, vol. 93, no. 3 , June.pl
dc.description.referencesSolow R. M., 1974, The Economics of Resources and the Resources of Economics, “The American Economic Review”, Papers and Proceedings of the Eighty-sixth Annual Meeting of the American Economic Association, vol. 64, May.pl
dc.description.referencesThaler R. H., 2000, From homo Oeconomicus to Homo Sapiens, ,,Journal of Economic Perspectives”, vol. 14, Winter.pl
dc.description.referencesWade Hands D., 2004, Transforming Methodology: Critical Realism and Recent Economic Methodology, [in:] Transforming Economics. Perspectives on the Critical Realist Project, P. Lewis (ed.), Routledge, London, New York.pl
dc.description.pages3-13pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 1(79)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
79_Optimum_1_2016_Fiedor_Graczyk.pdf244,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.