REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4367
Tytuł: Заўвагi да перакладаў CXXXVIII санета Франчэска Петраркi ў Беларусi
Inne tytuły: Uwagi na temat tłumaczeń 138 sonetu Francesco Petrarki na Białorusi
Remarks on the translations of Francesco Petrarch’s Sonnet 138
Autorzy: Мiнскевiч, Сяржук
Słowa kluczowe: Sonet
Francesco Petrarca
Melecjusz Smotrycki
Kszysztof Kraiński
Juryj Wierchowski
Uładzimir Skarynkin
przekład literacki
analiza literacka
analiza porównawcza
Sonnet
Petrarch
Meletius Smotrytsky
Kszysztof Kraiński
Yurij Vierkhovski
Uladzimir Skarynkin
literary translation
literary analysis
comparative analysis
Data wydania: 2015
Data dodania: 5-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 189-202
Abstrakt: W artykule omówiono pierwszy w literackiej tradycji Białorusi przekład sonetu. Przeprowadzono analizę literaturoznawczą przekładu 138 sonetu Francesco Petrarki dokonanego przez Meletiusa Smotryckiego na język łaciński i język polski. Przedstawiono analizę porównawczą tłumaczeń Krzysztofa Kraińskiego (przekład na język łaciński i język polski), JurijaWierchowskiego (przekład na język rosyjski), Uładzimira Skarynkina (przekład na język białoruski). Wskazano na cechy wspólne i odejścia od oryginału. Zwrócono uwagę na manipulację w sferze znaczeniowej tekstu. Tłumacze (w wyniku cenzury lub samocenzury) osiągają zamierzony efekt propagandy własnych lub przytoczonych poglądów stosując szczegóły semantyczne wyrażeń synonimicznych, hiperbolizację i rozstawienie akcentów. Jednocześnie obraz autorski i stylistyka zostają zniwelowane.
The first translation of sonnet in Belarusian literary tradition is discussed. The author of the article analyzes the translation of Francesco Petrarch’s Sonnet 138 made by Meletius Smotrytsky (into Latin and Polish). Contrastive analysis of the translations made by Krzysztof Kraiński ( into Latin and Polish), Yuriy Vierkhovskiy (into Russian), Uladzimir Skarynkin (into Belarusian) is suggested. Mutual and contrastive features as well as manipulation in semantic content of the original text have been revealed. Translators (as a result of self-censorship and censorship) achieve an effect of propaganda of their opinions and opinions of others using nuances in the semantics of synonymous expressions, hyperbolization and accent positioning. Authors’ images, reflections and stylistics have been eliminated.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4367
DOI: 10.15290/bb.2015.07.12
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Minskevic_S.pdf231,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.