REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3761
Tytuł: Łukasz Goryszewski, Style konsumpcji polskiej klasy wyższej, NOMOS, Kraków 2014, 293 strony
Inne tytuły: A book review: Łukasz Goryszewski, Styles of consumption of Polish upper class, NOMOS Publishing House, Kraków 2014, pp. 293
Autorzy: Marciniak, Mateusz
Słowa kluczowe: kultura konsumpcyjna
style konsumpcji
klasa wyższa
bogactwo
consumer culture
styles of consumption
upper class
wealth
Data wydania: 2015
Data dodania: 28-sty-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 143-148
Abstrakt: W tekście dokonano omówienia i podjęto dyskusję ze studium Łukasza Goryszewskiego STYLE KONSUMPCJI POLSKIEJ KLASY WYŻSZEJ (2014). W sytuacji wielości dostępnych lektur dotyczących zjawiska konsumpcji warto zwrócić uwagę na tę pozycję, gdyż dotyczy zagadnienia stylów konsumpcji specyficznej grupy – polskiej klasy wyższej. Tematyka bogactwa jest silnie obecna na łamach prasy codziennej, ale stosunkowo rzadko trafia na warsztat badawczy, zwłaszcza empiryczny – badania dotyczące bogactwa są zdecydowanie zaniedbane w porównaniu z badaniami biedy. Dzięki pracy Łukasza Goryszewskiego uzyskujemy wgląd w style konsumpcji (wybranych dóbr i usług: samochodów, ubrań, mieszkań oraz sposobów spędzania czasu wolnego) przedstawicieli polskiej klasy wyższej. Dopełnienie uzyskanego obrazu stanowi analiza wizerunku polskich elit, nakreślonego w wybranych serialach oraz czasopismach.
The author of the text has discussed the study of Łukasz Goryszewski titled Styles of consumption of Polish upper class (2014). In the case of multiplicity of readings on the phenomenon of consumption available on the market, one should pay attention to this position, because it concerns the issue of consumption of a specific group – Polish upper class. The subject of wealth is widely present in the daily press, but it is relatively rarely examined by scientific research. Empirical studies on wealth are much more neglected in comparison to the studies on poverty. The book by Łukasz Goryszewski provides the reader with the insight into the styles of consumption (of selected goods and services: cars, clothes, housing and ways of spending leisure time) of the representatives of the Polish upper class. The analysis of the image of the Polish elite outlined in the selected series and magazines complements the obtained picture.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: mateusz.marciniak@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3761
DOI: 10.15290/parezja.2015.04.11
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons