REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3761
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMarciniak, Mateusz-
dc.date.accessioned2016-01-28T12:38:44Z-
dc.date.available2016-01-28T12:38:44Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 143-148pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3761-
dc.description.abstractW tekście dokonano omówienia i podjęto dyskusję ze studium Łukasza Goryszewskiego STYLE KONSUMPCJI POLSKIEJ KLASY WYŻSZEJ (2014). W sytuacji wielości dostępnych lektur dotyczących zjawiska konsumpcji warto zwrócić uwagę na tę pozycję, gdyż dotyczy zagadnienia stylów konsumpcji specyficznej grupy – polskiej klasy wyższej. Tematyka bogactwa jest silnie obecna na łamach prasy codziennej, ale stosunkowo rzadko trafia na warsztat badawczy, zwłaszcza empiryczny – badania dotyczące bogactwa są zdecydowanie zaniedbane w porównaniu z badaniami biedy. Dzięki pracy Łukasza Goryszewskiego uzyskujemy wgląd w style konsumpcji (wybranych dóbr i usług: samochodów, ubrań, mieszkań oraz sposobów spędzania czasu wolnego) przedstawicieli polskiej klasy wyższej. Dopełnienie uzyskanego obrazu stanowi analiza wizerunku polskich elit, nakreślonego w wybranych serialach oraz czasopismach.pl
dc.description.abstractThe author of the text has discussed the study of Łukasz Goryszewski titled Styles of consumption of Polish upper class (2014). In the case of multiplicity of readings on the phenomenon of consumption available on the market, one should pay attention to this position, because it concerns the issue of consumption of a specific group – Polish upper class. The subject of wealth is widely present in the daily press, but it is relatively rarely examined by scientific research. Empirical studies on wealth are much more neglected in comparison to the studies on poverty. The book by Łukasz Goryszewski provides the reader with the insight into the styles of consumption (of selected goods and services: cars, clothes, housing and ways of spending leisure time) of the representatives of the Polish upper class. The analysis of the image of the Polish elite outlined in the selected series and magazines complements the obtained picture.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectkultura konsumpcyjnapl
dc.subjectstyle konsumpcjipl
dc.subjectklasa wyższapl
dc.subjectbogactwopl
dc.subjectconsumer culturepl
dc.subjectstyles of consumptionpl
dc.subjectupper classpl
dc.subjectwealthpl
dc.titleŁukasz Goryszewski, Style konsumpcji polskiej klasy wyższej, NOMOS, Kraków 2014, 293 stronypl
dc.title.alternativeA book review: Łukasz Goryszewski, Styles of consumption of Polish upper class, NOMOS Publishing House, Kraków 2014, pp. 293pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2015.04.11-
dc.description.Emailmateusz.marciniak@amu.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.description.referencesZmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej, L. Beskid (red.), IFiS PAN, Warszawa 1999.pl
dc.description.referencesBylok F., Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Seria: Monografie, nr 108, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.pl
dc.description.referencesDomański H., Polska klasa średnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.pl
dc.description.referencesDomański H., Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesDyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, E. Tarkowska (red.), IFiS PAN, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesGoryszewski Ł., Style konsumpcji polskiej klasy wyższej, NOMOS, Kraków 2014.pl
dc.description.referencesPolacy równi i równiejsi, M. Jarosz (red.), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesKozyr-Kowalski S., Mikroklasy i makroklasy społeczeństwa, [w:] Między przeszłością a przyszłością. Szkice o socjologii i społeczeństwie polskim w dobie przemian ustrojowych, J. Włodarek (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998.pl
dc.description.referencesLandes D. S., Bogactwo i nędza narodów: dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, MUZA Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesNowak L., Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. Eksploracja struktur ukrytych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.pl
dc.description.referencesSassatelli R., Consumer culture. History, theory and politics, SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore 2007.pl
dc.description.referencesWątroba W., Społeczeństwo konsumpcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.pl
dc.description.referencesZawadzka A. M., Duda J., Zakupy, zadowolenie z życia i aspiracje życiowe, czyli jakie zakupy i komu mogą podwyższać zadowolenie z życia?, [w:] W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, M. Grónik-Durose, A. M. Zawadzka (red.), Difin, Warszawa 2012.pl
dc.description.pages143-148pl
dc.description.issue2(4)-
dc.description.firstpage143-
dc.description.lastpage148-
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons