REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2988
Tytuł: Instrumenty polityki innowacyjnej Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność proinnowacyjną przedsiębiorstw
Inne tytuły: EU innovation policy instruments and their impact on enterprises’ innovation performance
Autorzy: Ciborowski, Robert
Słowa kluczowe: polityka innowacyjna
Unia Europejska
zmiany technologiczne
przedsiębiorstwa
innovation policy
EU
technological changes
enterprises
Data wydania: 2014
Data dodania: 18-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (72) 2014, s. 62-78
Abstrakt: Struktura gospodarki jest konsekwencją przebiegu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach zarówno w aspekcie działalności B+R, wdrożeń, jak i dyfuzji. Procesy innowacyjne wpływają na konkurencyjność technologiczną, wiążąc zmiany udziałów rynkowych w kraju i zagranicą z ich potencjałem technologicznym. Wzrost produktywności wynikający z wyższej innowacyjności, połączony ze wzrostem poziomu inwestycji technologicznych, oddziałuje na zmianę relatywnych, jednostkowych kosztów działalności i wzrost popytu na bardziej zaawansowane technologicznie produkty, w ten sposób decydując o dynamice rozwoju gospodarczego. Dynamiczne zmiany współczesnych systemów gospodarczych determinują konieczność stworzenia warunków instytucjonalnych (polityki gospodarczej), które pozwalają wykorzystać rosnącą rolę rynku oraz ograniczyć bezpośrednie oddziaływanie rządu w procesach gospodarczych. Proces ten przebiega z różnym nasileniem w skali gospodarki światowej, rzutując na kształt systemów innowacyjnych, modyfikując je, jak również tworząc nowe warunki ich działania. Polityka gospodarcza staje się kluczowym instrumentem oddziaływania na procesy innowacyjne i tym samym strukturę technologiczną gospodarek. Działa ona wielokierunkowo i powoduje głębokie zmiany w kierunkach rozwoju innowacyjnego. Jednak nie zawsze są to zmiany pożądane, które prowadzą do wyższej efektywności gospodarczej.
The structure of an economy is a result of innovation processes taking place in enterprises as regards R&D, implementation and diffusion. Innovation processes influence technological competitiveness, linking the changes in domestic and international market shares with their technological capabilities. Increased productivity which results from higher innovation, combined with greater innovation investments, leads to a change in the relative costs of activity and a growth of demand for advanced technological products. All this has an influence on economic development. Dynamic changes of modern economic systems make it necessary to create institutional settings which allow to take advantage of the growing role of the market, as well as to diminish the role of governments in the economy. The intensity of this process varies from one part of the global economy to another, but its impact on innovation systems is unquestionable. Economic policy is becoming the most important factor of innovation processes and, consequently, of technological structure. Its action is multi-directional and capable of radically changing the directions of innovation development. These changes, however, do not always result in greater economic efficiency.
Afiliacja: Robert Ciborowski - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: r.ciborowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2988
DOI: 10.15290/ose.2014.06.72.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 6(72)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Ciborowski.pdf238,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.