REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2138
Tytuł: Początki cenobii na Górze Poczajowskiej i pierwsze donacje na rzecz monasteru
Inne tytuły: The origins of Cenobitic Monasticism on Mount Pochayiv and the First Donations to the Monastery
Autorzy: Borkowski, Andrzej
Słowa kluczowe: Job Zalizo
Hiob Zalizo
Pochayiv Monastery
Monaster Poczajowski
Anna Hojska
Eva and Theodore Domaszewscy
Ewa i Teodor Domaszewscy
Data wydania: 2014
Data dodania: 9-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 16, 2014, s. 173-181
Abstrakt: Mount Pochayiv became famous in Russia after the miraculous apparition of the Mother of God, which took place there. Presumably, already in 1240, monks from Kiev found refuge in nearby caves when fleeing the Tartar hordes. In 1559, the owner of these lands Anna Hojska provided funds for building an Orthodox monastery for the monks living in the caves and gave them a miraculous icon of the Mother of God. The most prominent abbot of the Pochayiv monastery was Job Zalizo. He was first elected exclusively by the monks as the new superior of the monastery, the fourth superior since the cenobitic rule was introduced in the monastery. The second prominent founder of the Pochayiv monastery were the Domaszewska family. Their efforts in the construction of the stone church, financial, land support and earth intended for the beautification and maintenance of the monastery, was to compensate for losses and damages applied by the magnate Firlej and the Cossack uprising. They wanted to prevent the total collapse and cessation of monastic life on Mount Pochayiv. For this reason, their names are so strongly emphasized in the history of the main spiritual center of Volyn.
Góra poczajowska zasłynęła na Rusi po cudownym objawieniu się tam Matki Bożej. Przypuszczalnie, już w 1240 r. uciekający przed hordami tatarskimi mnisi z Kijowa znaleźli schronienie w pobliskich pieczarach. W 1559 r. właścicielka tych ziem Anna Hojska ufundowała dla żyjących w pieczarach mnichów monaster prawosławny oraz przekazała cudowną ikonę Matki Bożej. Najwybitniejszym ihumenem monasteru poczajowskiego był św. Hiob Zalizo. Po raz pierwszy został wybrany wyłącznie przez mnichów na nowego przełożonego monasteru, czwartego od czasu wprowadzenia w monasterze reguły cenobitycznej. Drugimi wybitnymi fundatorami monasteru poczajowskiego stali się małżonkowie Domaszewscy. Swymi wysiłkami włożonymi w wzniesienie kamiennej cerkwi, znacznymi nadaniami pieniężnymi i ziemskimi przeznaczonymi na jej upiększenie i utrzymanie samego monasteru, pragnęli wynagrodzić straty i zniszczenia naniesione przez możnowładcę Firleja oraz powstanie kozackie, i tym samym nie dopuścić do całkowitego upadku i ustania życia monastycznego na Górze Poczajowskiej. Z tego względu ich imiona zostały tak mocno podkreślone w dziejach głównego ośrodka duchowego na Wołyniu.
Afiliacja: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
E-mail: borkowskiunath@yahoo.gr
Opis: ks. archimandryta Andrzej Borkowski
URI: http://hdl.handle.net/11320/2138
DOI: 10.15290/elpis.2014.16.21
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTP)
Elpis, 2014, T. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_2014_16_Borkowski.pdf237 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.