REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1099
Tytuł: Семантическое пространство ключевого слова-репрезентанта концепта «вода» в русском языке (синонимия)
Inne tytuły: Relacje semantyczne nadrzędnego wyrazu konceptu «woda» w języku rosyjskim (synonimia)
Semantic relations of a superordinate word in the concept of ≪water≫ in the Russian language (synonymia)
Autorzy: Chomko, Jolanta
Słowa kluczowe: cognitive linguistics
a linguistic image of the world
a concept
synonymia
językoznawstwo kognitywne
językowy obraz świata
koncept
synonimia
Data wydania: 2013
Data dodania: 18-cze-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 13, 2013, s. 39-48
Abstrakt: The article presents a fragment of the linguistic image of the world, i.e. the concept of «water». The author is interested in the relations occurring between the word naming a concept and its synonyms. The system of lexemes meanings and a typical cohesion connected with it compose a manner of classifying the world characteristic for a specific language. The analyzed synonymic sequence is composed of two lexemes: вода and влага. The research revealed that synonyms вода and влага can be used interchangeably only when they name a small amount of liquid (капля воды «влаги»), (капля воды «влаги»), describe a destructive operation of a liquid (Специальный крем защищает обувь от воды «влаги»), or when they constitute a part of compound words (водо- «влаго-» непроницаемый, водо- «влаго-» отталкивающий).
Artykuł prezentuje fragment językowego obrazu świata, a mianowicie koncept «woda». Przedmiotem zainteresowania są relacje zachodzące między wyrazem nazywającym koncept i jego synonimami. Układ znaczeń leksemów oraz związana z tym typowa łączliwość składają się na charakterystyczny dla danego języka sposób klasyfikowania świata. Analizowany ciąg synonimiczny składa się z dwóch leksemów – вода i влага. Jak wykazały badania, synonimy вода i влага mogą być używane wymiennie tylko wtedy, gdy nazywają niewielką ilość cieczy (капля воды «влаги»), gdy mówi się o niszczącym działaniu cieczy (Специальный крем защищает обувь от воды «влаги») oraz gdy są częścią wyrazów złożonych (водо- «влаго-» непроницаемый, водо- «влаго-» отталкивающий).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: jchomko@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/1099
DOI: 10.15290/baj.2013.13.03
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2013, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_13_Chomko.pdf122,39 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.