REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10167
Tytuł: Концептуальные основания разработки учебного пособия, ориентированного на подготовку будущего учителя иностранного языка к межкультурной коммуникации
Inne tytuły: Koncepcyjne podstawy rozwoju pomocy naukowej zorientowanej na przygotowanie przyszłego nauczyciela języka obcego do komunikacji międzykulturowej
Сonceptual foundations for designing a textbook focused on preparing a future foreign language teacher for intercultural communication
Autorzy: Силкович, Лилия
Słowa kluczowe: podręczniki do nauki w języku obcym
szkolenie w zakresie komunikacji międzykulturowej
zasady projektowania pomocy dydaktycznych
podejścia metodologiczne
foreign language textbooks
teaching intercultural communication
principles for designing textbooks
methodological approaches
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 255-264
Abstrakt: Artykuł daje wgląd w kilka podstawowych wskazówek koncepcyjnych dotyczących tego, jak zaprojektować uniwersytecki podręcznik do języków obcych jako narzędzie rozwijania kompetencji międzykulturowej komunikacji uczniów. Zdefiniowano podstawowe podejścia metodologiczne i zasady ich tworzenia. Ponadto zaprezentowano nowatorski podręcznik ukierunkowany na przygotowanie przyszłego nauczyciela języków obcych do komunikacji międzykulturowej, zaprojektowany zgodnie z opisanymi wymaganiami.
The article gives an insight into some basic conceptual guidelines on how to design a university foreign language textbook as a tool for developing students’ intercultural communicative competence. The fundamental methodological approaches and principles for creating it are defined. In addition, an innovative textbook focused on preparing a future foreign language teacher for intercultural communication, designed in accordance with the described requirements, is presented
Afiliacja: Минский государственный лингвистический университет, Кафедра лингводидактики и методики обучения иностранным языкам
E-mail: silkovichl@mail.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/10167
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.18
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6788-0733
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_L_Silkovic_Konceptualʹnye_osnovania_razrabotki_ucebnogo_posobia.pdf169,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.