REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10166
Tytuł: Niewerbalny obraz Rosji i Rosjan w pracach plastycznych polskich uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej
Inne tytuły: Non-verbal pictures of Russia and Russians in the artistic works of Polish students in grades VII-VIII of primary school
Autorzy: Sankowska, Diana
Słowa kluczowe: edukacja kulturowa
nauka języka rosyjskiego w szkole podstawowej
obraz niewerbalny
kultura rosyjska
cultural education
learning Russian in primary schoo
non-verbal picture
Russian culture
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 243-254
Abstrakt: Opisane w artykule badanie przeprowadzono w celu pozyskania informacji na temat wyobrażeń o kulturze rosyjskiej zakorzenionych w świadomości polskich uczniów szkoły podstawowej kl. VII–VIII, rozpoczynających formalną naukę języka rosyjskiego w warunkach szkolnych. Jako metodę zastosowano analizę dokumentów. Zebrano materiał badawczy w postaci dokumentów intencjonalnych – 100 plakatów wykonanych przez polskich uczniów szkoły podstawowej kl. VII–VIII. Szczególną uwagę zwrócono na obraz niewerbalny Rosji i Rosjan utrwalony w świadomości polskiej młodzieży. Wyniki posłużyły powstaniu refleksji na temat poziomu kompetencji kulturowej uczniów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego jako drugiego języka nowożytnego. Okazuje się, że obraz Rosji według rozpoczynających naukę języka rosyjskiego jest przeważnie stereotypowy. Wyniki pokazały również, że dwuletni okres nauki języka obcego w warunkach szkolnych wymaga uwzględnienia konieczności przygotowania do dialogu międzykulturowego poprzez położenie przez nauczyciela nacisku na wprowadzenie większej ilości różnorodnych treści kulturowych.
In order to obtain information on images of Russian culture rooted in the consciousness of Polish primary school students of grades VII-VIII starting formal learning of the Russian language in school conditions, a study was conducted. The method used was the analysis of documents (also called, inter alia, analysis of products, analysis of children’s and teenagers’ own works). For this purpose, research material was collected in the form of intentional documents - 100 posters made by Polish primary school students of grades VII-VIII. Particular attention was paid to the non-verbal image of Russia and Russians recorded in the minds of Polish youth. The results were used to reflect on the level of cultural competence of students beginning to learn Russian as a second modern language. It turns out that the image of Russia according to those who start learning the Russian language is usually stereotypical, and knowledge about Russia’s inhabitants is usually basic. The results also showed that a two-year period of learning a foreign language in school settings requires teachers to introduce more diverse cultural content in order to prepare students for intercultural dialogue.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
E-mail: diana.galkowska@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10166
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.17
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7825-7664
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_D_Sankowska_Niewerbalny_obraz_Rosji_i_Rosjan.pdf604,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.