REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10166
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSankowska, Diana-
dc.date.accessioned2021-01-28T07:05:39Z-
dc.date.available2021-01-28T07:05:39Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationLinguodidactica, T. 24, 2020, s. 243-254pl
dc.identifier.issn1731-6332-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10166-
dc.description.abstractOpisane w artykule badanie przeprowadzono w celu pozyskania informacji na temat wyobrażeń o kulturze rosyjskiej zakorzenionych w świadomości polskich uczniów szkoły podstawowej kl. VII–VIII, rozpoczynających formalną naukę języka rosyjskiego w warunkach szkolnych. Jako metodę zastosowano analizę dokumentów. Zebrano materiał badawczy w postaci dokumentów intencjonalnych – 100 plakatów wykonanych przez polskich uczniów szkoły podstawowej kl. VII–VIII. Szczególną uwagę zwrócono na obraz niewerbalny Rosji i Rosjan utrwalony w świadomości polskiej młodzieży. Wyniki posłużyły powstaniu refleksji na temat poziomu kompetencji kulturowej uczniów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego jako drugiego języka nowożytnego. Okazuje się, że obraz Rosji według rozpoczynających naukę języka rosyjskiego jest przeważnie stereotypowy. Wyniki pokazały również, że dwuletni okres nauki języka obcego w warunkach szkolnych wymaga uwzględnienia konieczności przygotowania do dialogu międzykulturowego poprzez położenie przez nauczyciela nacisku na wprowadzenie większej ilości różnorodnych treści kulturowych.pl
dc.description.abstractIn order to obtain information on images of Russian culture rooted in the consciousness of Polish primary school students of grades VII-VIII starting formal learning of the Russian language in school conditions, a study was conducted. The method used was the analysis of documents (also called, inter alia, analysis of products, analysis of children’s and teenagers’ own works). For this purpose, research material was collected in the form of intentional documents - 100 posters made by Polish primary school students of grades VII-VIII. Particular attention was paid to the non-verbal image of Russia and Russians recorded in the minds of Polish youth. The results were used to reflect on the level of cultural competence of students beginning to learn Russian as a second modern language. It turns out that the image of Russia according to those who start learning the Russian language is usually stereotypical, and knowledge about Russia’s inhabitants is usually basic. The results also showed that a two-year period of learning a foreign language in school settings requires teachers to introduce more diverse cultural content in order to prepare students for intercultural dialogue.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectedukacja kulturowapl
dc.subjectnauka języka rosyjskiego w szkole podstawowejpl
dc.subjectobraz niewerbalnypl
dc.subjectkultura rosyjskapl
dc.subjectcultural educationpl
dc.subjectlearning Russian in primary schoopl
dc.subjectnon-verbal picturepl
dc.subjectRussian culturepl
dc.titleNiewerbalny obraz Rosji i Rosjan w pracach plastycznych polskich uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowejpl
dc.title.alternativeNon-verbal pictures of Russia and Russians in the artistic works of Polish students in grades VII-VIII of primary schoolpl
dc.typeArticlepl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;-
dc.identifier.doi10.15290/lingdid.2020.24.17-
dc.description.Emaildiana.galkowska@wp.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologicznypl
dc.description.referencesBandura E., Nauczyciel jako mediator kulturowy, Kraków 2007.pl
dc.description.referencesBarna L.M., Stumbling Blocks in Intercultural Communication, [in:] Intercultural Communication: A Reader, L.A. Samovar, R.E. Porter (eds.), Belmont 1994, pp. 337–346.pl
dc.description.referencesBodziany M., Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych, Wrocław 2012.pl
dc.description.referencesKarolczuk M., Obraz Rosji, Białorusi i Ukrainy w językowej świadomości polskich studentów filologów (wyniki eksperymentu lingwistycznego), „Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes” 2019, nr 9, pp. 75–92.pl
dc.description.referencesKarolczuk M., Nauczanie języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w Polsce z perspektywy edukacji międzynarodowej, Białystok 2016.pl
dc.description.referencesKossakowska-Pisarek S., Wyzwania dla nauczyciela jako mediatora kulturowego w procesie kształcenia kompetencji interkulturowej, [w:] Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią i praktyką nauczania, A. Jaroszewska, B. Karpeta-Peć, M. Smuk, J. Sobańska, J. Sujecka-Zając (red.), Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesKrajewska G., Uczyć obrazami – materiały wizualne w procesie dydaktycznym w kształceniu zintegrowanym, „Języki Obce w Szkole” 2013, nr 1, s. 138–142.pl
dc.description.referencesMihułka K., Rozwój kompetencji interkulturowej w warunkach szkolnych – mity a polska rzeczywistość (na przykładzie języka niemieckiego jako L3), Rzeszów 2012.pl
dc.description.referencesMihułka K., Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego, „Języki Obce w Szkole” 2012, nr 2, s. 106–117.pl
dc.description.referencesMihułka K., Dylematy współczesnej glottodydaktyki: język – kultura, interlingwalizm – interkulturowość, „Języki Obce w Szkole” 2014, nr 3, s. 78–87.pl
dc.description.referencesMrożek S., Motywacja do nauki a rozwijanie kompetencji interkulturowych, „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” 2017, nr 9, s. 54–57.pl
dc.description.referencesOświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019, [online], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20182019,1,14.html, [dostęp: 19.03.2020].pl
dc.description.referencesTer-Minasova S., Yazyk i mezhkulturnaya kommunikatsiya, Moskva 2008.pl
dc.description.referencesWieczorek-Tomaszewska M., Kompetencje wizualne w praktyce edukacyjnej, „Elektroniczne Czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2014, nr 5, s. 1–12.pl
dc.description.referencesPP 2017: Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język obcy nowożytny, Warszawa 2017, [online], https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_2017_Jezyk_obcy_nowozytny.pdf, [dostęp: 12.03.2020].pl
dc.description.volume24pl
dc.description.firstpage243pl
dc.description.lastpage254pl
dc.identifier.citation2Linguodidacticapl
dc.identifier.orcid0000-0001-7825-7664-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_D_Sankowska_Niewerbalny_obraz_Rosji_i_Rosjan.pdf604,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)