REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10165
Tytuł: Социокультурная адаптация и обучение украинских студентов-мигрантов в Словакии
Inne tytuły: Adaptacja socjokulturowa i kształcenie ukraińskich studentów migrantów na Słowacji
Socio-cultural adaptation and education of Ukrainian migrant students in Slovakia
Autorzy: Petríková, Anna
Słowa kluczowe: migracja akademicka
adaptacja etniczno-kulturowa
ukraińscy studenci migranci
komunikacja międzykulturowa
nauczanie
academic migration
ethnocultural adaptation
Ukrainian migrant students
intercultural communication
training
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 227-242
Abstrakt: Celem badania jest identyfikacja głównych problemów i potrzeb w procesie uczenia się ukraińskich studentów będących migrantami, którzy ukończyli studia na Słowacji na Wydziale Filozoficznym w Preszowie na kierunku filologia rosyjska (specjalności: przekładoznawstwo, specjalność dydaktyczna, studia rosyjskie). W artykule wykorzystano społeczno-pedagogiczne i lingwistyczne metody badawcze (adaptacja społeczna migrantów, stereotypy behawioralne, obserwacja, analiza, interpretacja, ankietowanie). Uzyskane wyniki dotyczą migracji akademickiej na Słowacji, problemów etnokulturowej adaptacji przybyłych studentów w środowisku lokalnym (problem zaburzeń natury osobistej, nieznajomości realiów kulturowych ludności słowackiej), problemów w nauce z powodu braku znajomości języka słowackiego, braku znajomości literackiego języka rosyjskiego, który podlega silnej interferencji na prawie wszystkich poziomach języka. Nauczyciele stają przed zadaniem wychowania, wpajania kultury akademickiej, rozwijania znajomości słowackiej mentalności. Niewątpliwie studenci będący migrantami są najbardziej podatni na emocjonalne doświadczenie niestabilności społecznej, ale kryzys psychologiczny mija dość szybko i nie powinien wpływać na długoterminowe negatywne wskaźniki sukcesów w nauce studentów.
The aim of the research is to identify the main problems and needs in the teaching of Ukrainian migrant students who study at the Faculty of Philosophy in the field of Russian Philology (options: Translation Studies, Teaching speciality, Russian Studies) in Preshov, Slovakia. In the article socio-pedagogical and linguistic research methods (social adaptation of migrants, behavioural stereotypes, observation, analysis, interpretation, survey) are used. The obtained results relate to the current situation of academic migration in Slovakia, the problem of ethnocultural adaptation of migrant students to the local environment (the problem of personal disorder, ignorance of the cultural realities of the Slovak population), problems in learning due to lack of knowledge of the Slovak language, and lack of knowledge of literary Russian language, which is subject to strong interference at almost all language levels. Teachers are faced with the task of educating in an academic culture, and with knowledge of the Slovak mentality. Undoubtedly, migrant students are most susceptible to the emotional experience of social instability, but the psychological crisis passes rather quickly and should not affect the long-term negative indicators of students’ academic success.
Afiliacja: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút rusistiky
E-mail: anna.petrikova@unipo.sk
URI: http://hdl.handle.net/11320/10165
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.16
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0949-7167
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_A_Petríkova_Sociokulʹturnaa_adaptacia.pdf187,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.