REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10161
Tytuł: Polskie adaptacje łacińskich i francuskich nazw miejscowych w Nowym wielkim dykcjonarzu Pierre’a Daneta i Dymitra Franciszka Koli
Inne tytuły: Polish adaptations of Latin and French place names in Nowy wielki dykcjonarz by Pierre Danet and Dymitr Franciszek Kola
Autorzy: Marczak, Marek
Słowa kluczowe: leksykologia historyczna
toponimia
XVIII wiek
Pierre Danet
Dymitr Franciszek Kola
historical lexicology
toponymy
18th century
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 159-171
Abstrakt: Jedną z wielu niepoznanych i interesujących cech francusko-łacińsko-polskiego dykcjonarza Daneta-Koli jest duża frekwencja toponimów. Autor polskiej części słownika – Kola – tłumaczy nazwy własne w rozmaity sposób. W artykule przedstawiono wyniki analizy, której poddano kilkaset jednostek słownikowych, będących głównie nazwami miast francuskich i angielskich. Wyniki badań ukazują dwie najbardziej wyraziste tendencje w warsztacie translatologicznym Koli. Pierwszą jest adaptowanie nazw łacińskich, gdy w definicji toponimu zawarta jest informacja o obecności diecezji bądź archidiecezji w miejscowości nazwanej tym toponimem. Drugą stanowi widoczne odnoszenie się do znajomości i zasad języka francuskiego, nawet wtedy, gdy materiał słownikowy pochodzi z innych języków.
The considerable number of toponyms is one of the many unexplored but interesting characteristics of the Danet-Kola French-Latin-Polish dictionary. The translator – Kola – alters toponyms in different ways. This article analyses the substantial corpus of lexicographical units, mainly place names of French and English cities. The results of the research illustrate the two most noticeable tendencies of Kola’s translations. Firstly, he adapts Latin toponyms if the term denotes a place with a diocese. Secondly, Kola refers to his knowledge of French in translation, even if place names are derived from other languages.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
E-mail: marekwiktormarczak@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/10161
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.12
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5662-2904
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_M_Marczak_Polskie_adaptacje_lacinskich_i_francuskich_nazw_miejscowych.pdf220,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.