REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9841
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorNowosad-Bakalarczyk, Marta-
dc.date.accessioned2020-11-24T08:29:53Z-
dc.date.available2020-11-24T08:29:53Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOdkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 301-318pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-451-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9841-
dc.description.abstractFollowing the tenets of contemporary cognitive linguistics, it is assumed here that language contains a peculiar representation of the worldview entertained by conceptualizers. One of the aspects of that worldview is the quantitative one. The present study aims to (partially) reconstruct this aspect on the basis of a major novel by a distinguished contemporary author, in which contemporary colloquial Polish is exploited in a masterly fashion. The use of linguistic exponents of the quantification of events in the novel shows that their constual in this respect is analogous to the perception of objects. The perception is organized (on a higher level of generality) by three semantic oppositions: (1) “one vs. more than one” (the most entrenched opposition); (2) “whole vs. part”, criss-crossing opposition (1); and (3) “many/much vs. few/little”, the broadest opposition, connceted with the evaluation of quantity.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectquantitypl
dc.subjectcountabilitypl
dc.subjectnumberpl
dc.subjectmeasurepl
dc.subjectoutline of eventspl
dc.subjectkategoria ilościpl
dc.subjectpoliczalnośćpl
dc.subjectliczbapl
dc.subjectmiarapl
dc.subjectkonturowanie zdarzeńpl
dc.titleIlościowe ujmowanie zdarzeń w języku (na materiale powieści Wiesława Myśliwskiego „Traktat o łuskaniu fasoli”)pl
dc.title.alternativeLinguistic quantification of events: The case of Wiesław Myśliwski’s “Traktat o łuskaniu fasoli”pl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;-
dc.description.AffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejpl
dc.description.referencesMyśliwski W., 2010, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków.pl
dc.description.referencesUniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesAdamowski J., 1999, Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Lublin.pl
dc.description.referencesArystoteles, 1990, Dzieła wszystkie. Przekład, wstęp i komentarze K. Leśniak, Warszawa.pl
dc.description.referencesBartmiński J., 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.pl
dc.description.referencesBartmiński J., 2009, Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, Londyn.pl
dc.description.referencesCockiewicz W., 1992, Aspekt na tle systemu słowotwórczego polskiego czasownika i jego funkcyjne odpowiedniki w języku niemieckim, Kraków.pl
dc.description.referencesGłaz A., Prorok K., 2014, Of triangles, trapeziums and ethnolinguists: The linguistic worldview revisited, [w:] From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics, red. M. Kuzniak, A. Libura, M. Szawerna, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, s. 207–228.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa R., 1973, Problemy kwantyfikacji w grupie werbalnej, [w:] Liczba, ilość, miara. Materiały z konferencji Naukowej w Jadwisinie, 11–13 maja 1972 r., red. Z. Topolińska, M. Grochowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 83–99.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa R., 1975, Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa R., 1993, Kategorie gramatyczne, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 445–458.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa R., 1996, Filozoficzne aspekty kategoryzacji, [w:] Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Lublin, s. 11–26.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa R., 1997, Nowe spojrzenie na kategorię aspektu w perspektywie semantyki kognitywnej, [w:] Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa, s. 23–38.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa R., Szymanek B., 1993, Kategorie słowotwórcze w perspektywie kognitywnej, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 459–476.pl
dc.description.referencesHolvoet A., 1991, Użycie aspektu czasownikowego przy oznaczaniu czynności wielokrotnych w języku polskim i rosyjskim (na tle słowiańskim), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 25, s. 121–128.pl
dc.description.referencesKant I., 1957, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Warszawa.pl
dc.description.referencesKardela H., 1990, Ogdena i Richardsa trójkąt uzupełniony, czyli co bada gramatyka kognitywna, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 15–40.pl
dc.description.referencesKardela H., 1996, Płynność kategorii w opozycjach policzalny/niepoliczalny i dokonany/niedokonany, [w:] Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Lublin, s. 11–26.pl
dc.description.referencesKarolak S., 1989, Kwantyfikacja referencyjna a kwantyfikacja numeryczna, [w:] Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. III. Ilość. Gradacja. Osoba, red. V. Koseska-Toszewa, M. Korytkowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 7–26.pl
dc.description.referencesKołakowski L., 1972, Obecność mitu, Paryż.pl
dc.description.referencesKorżyk K., 1999, Język i gramatyka w perspektywie „komunikatywizmu”, [w:] Gramatyka komunikacyjna, red. A. Awdiejew, Warszawa–Kraków, s. 9–32.pl
dc.description.referencesKoseska-Toszewa V., Korytkowska M. (red.), 1989, Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. III. Ilość. Gradacja. Osoba, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.pl
dc.description.referencesKotarbiński T., 1961, O kategoriach wyrażeń, [w:] Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, wyd. 2, przejrzane, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 65–77.pl
dc.description.referencesKrumova L., 1987, Problem wzajemnego stosunku kategorii ilości i określoności we frazie werbalnej w języku bułgarskim i polskim, [w:] Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. II. Określoność/nieokreśloność, red. V. Koseska-Toszewa, J. Mindak, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 193–201.pl
dc.description.referencesKrumova L., 1989, Kategoria ilości i jej wyrażanie w języku bułgarskim i polskim, [w:] Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. III. Ilość. Gradacja. Osoba, red. V. Koseska-Toszewa, M. Korytkowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 27–44.pl
dc.description.referencesKucała M., 1964, Czasowniki wielokrotne we współczesnym języku polskim. Zakres i systematyka, „Język Polski” XLIV, z. 4, s. 201–214.pl
dc.description.referencesLakoff G., 1987, Women, Fire and Dangerous Things, Chicago–London.pl
dc.description.referencesLangacker R.W., 1987, Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1, Theoretical Prerequisites, Stanford.pl
dc.description.referencesLangacker R. W., 2009 [2008], Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, tłum. E. Tabakowska, M. Buchta, H. Kardela, W. Kubiński, P. Łozowski, A. Głaz, J. Jabłońska-Hood, H. Kowalewski, K. Stadnik, D. Bębeniec, J. Giczela-Pastwa, Kraków.pl
dc.description.referencesLaskowski R., 1998, Aspekt, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, wyd. 2, zmienione, Warszawa, s. 157–171.pl
dc.description.referencesMajer-Baranowska U., 2005, Podmiot w języku czy język w podmiocie?, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd polonistów. Kraków, 22–15 września 2004, red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Z. Makowiecki, R. Nycz, t. 1, Kraków, s. 253–266.pl
dc.description.referencesNowak-Frankowska M., 1975, Z dystrybucji określników temporalnych. Określnik temporalny a krotność czasownika, „Polonica” I, s. 133–166.pl
dc.description.referencesNowosad-Bakalarczyk M., 2009, Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie, Lublin.pl
dc.description.referencesNowosad-Bakalarczyk M., 2014, O wyrażaniu ilościowego aspektu istnienia rzeczy w powieści Wiesława Myśliwskiego „Traktat o łuskaniu fasoli”, [w:] Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, A. Moroz, Toruń, s. 101–118.pl
dc.description.referencesPrzybylska R., 2006, Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, Kraków.pl
dc.description.referencesPuzynina J., 1969, Nazwy czynności we współczesnym języku polskim. (Słowotwórstwo, semantyka, składnia), Warszawa.pl
dc.description.referencesRudnik-Karwatowa Z., 1987, O dwu typach kwantyfikacji w związku z grupami semantycznymi predykatów (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), „ Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 24, s. 221–229.pl
dc.description.referencesRudnik-Karwatowa Z., 1991, Kumulativa a distributiva, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 27, s. 197–204.pl
dc.description.referencesStawnicka J., 2004, Typy dyskretności werbalnej (na materiale języka polskiego), [w:] Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym, red. P. Czerwiński, H. Fontański, Katowice, s. 163–173.pl
dc.description.referencesStawnicka J., 2007, Aspekt – iteratywność – określniki kwantyfikacyjne (na materiale form czasu przeszłego w języku polskim), Katowice.pl
dc.description.referencesStawnicka J., 2009, Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą Aktionsarten w języku rosyjskim i polskim, t. I. Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi, Katowice.pl
dc.description.referencesŚmiech W., 1971, Funkcje aspektów czasownikowych we współczesnym języku ogólnopolskim, Łódź.pl
dc.description.referencesSzadura J., 2013, Segmentacja tygodnia w świadomości współczesnych Polaków, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, t. 25, s. 239–250.pl
dc.description.referencesTabakowska E. (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków.pl
dc.description.referencesWierzbicka A., 1988, The Semantics of Grammar (Studies in Language Companion Series 18), Amsterdam–Philadelphia.pl
dc.description.referencesWierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura.Wybór prac, red. J. Bartmiński, Warszawa.pl
dc.description.referencesWierzbicka A., 2006 [1996], Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, przeł. A. Głaz, K. Korżyk, R. Tokarski, Lublin.pl
dc.description.referencesWróbel H., 1998, Czasownik, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, wyd. 2, zmienione, Warszawa, s. 536–583.pl
dc.description.firstpage301pl
dc.description.lastpage318pl
dc.identifier.citation2Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiejpl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Nowosad_Bakalarczyk_Ilosciowe_ujmowanie_zdarzen_w_jezyku.pdf179,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.