REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/980
Tytuł: Założenia polityki fiskalnej w warunkach kształtowania się ram instytucjonalnych państwa ukraińskiego
Inne tytuły: Fiscal philosophy in times of emergence of Ukrainian state
Autorzy: Krysovatui, Andrii
Słowa kluczowe: regulacja fiskalna
teoria instytucjonalizmu
kapitał społeczny
wpływy podatkowe
instytucjonalne warunki regulacji fiskalnej
fiscal adjustment
nstitutionalism theory
social capital
tax revenues
institutional conditions of fiscal regulation
Data wydania: lut-2014
Data dodania: 12-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.133-143
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest krótka prezentacja założeń i głównej idei ekonomii instytucjonalnej i na tym tle wskazanie roli polityki fiskalnej jako czynnika rozwoju współczesnej gospodarki. W globalizującej się gospodarce ekonomia instytucjonalna zaczyna odgrywać coraz większą rolę w wyznaczaniu sposobu i form budowy instytucjonalnych ram rozwoju krajów. Ponadto, jej znaczenie w zapewnianiu stabilnego rozwoju gospodarek, objętych głęboką transformacją ustrojową, wyraźnie wzrasta. Przedmiotem rozważań jest zatem miejsce i rola ekonomii instytucjonalnej w kształtowaniu pozytywnych trendów ekonomicznych w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki ukraińskiej. Wskazuje się między innymi na możliwość zastosowania koncepcji instytucjonalnych dla zapewnienia wzrostu gospodarczego w warunkach niestabilnej i objętej recesją gospodarce ukraińskiej. Uwagę koncentruje się na zastosowaniu zasad instytucjonalizmu do budowania podstaw ładu instytucjonalnego w zakresie polityki fiskalnej, zorientowanej na funkcje redystrybucyjne. Przy poszukiwaniu rozwiązań podjęto próbę połączenia interesu społecznego, publicznego oraz prywatnego w kształtowaniu rozwoju ukraińskiej gospodarki.
The objective of the paper is to briefly present the concept of institutional economics and show the role of fiscal policy as a determinant of economic growth. In the globalised modern world, institutional economics plays an important for the development of states. What is more, its significance for ensuring the progress of transition economies is steadily increasing. The paper investigates the usefulness of institutional theory for the development of positive eco- nomic trends in the global economy, with particular attention to its possible uses for counteracting the unstable conditions of contemporary Ukrainian economy. The author focuses on the application of the principles of institutionalism in building the foundations of institutional order in fiscal policy, oriented towards redistribution of GDP. In order to arrive at efficient solutions, attempts have been made to take into account the social, public and private interests in shaping the economic landscape of the Ukrainian state.
Afiliacja: dr hab. Andrii Krysovatui, prof. – Rektor Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego (Ukraina)
E-mail: kai@tneu.edu.ua
URI: http://hdl.handle.net/11320/980
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.13
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
13_Andrii KRYSOVATUI.pdf227,05 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.