REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/962
Tytuł: Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w opinii badanych organizacji
Inne tytuły: Co-operation between public administration and non-governmental organisations as seen by surveyed entities
Autorzy: Oliński, Marian
Słowa kluczowe: administracja publiczna
organizacja pozarządowa
współpraca
trzeci sektor
public administration
non-governmental organisation
co-operation
third sector
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (63) 2013, s.127-144
Abstrakt: Wyniki badań, prezentowane w niniejszym artykule, wskazują, że organizacje pozarządowe, funkcjonujące na terenie powiatu olsztyńskiego, mają jasno sprecyzowane cele i oczekiwania co do wsparcia w ich realizacji. Nie chcą pomocy w postaci: szkoleń, tworzenia zespołów doradczych, nieodpłatnie udostępnianych materiałów czy też pomocy w rekrutacji pracowników. Dla nich liczy się głównie pomoc finansowa i związana z nią wszelka pomoc, która do otrzymania tych środków jest niezbędna, jak np. stosowne rekomendacje. Badane organizacje pozarządowe swoją rolę we współpracy z samorządem najczęściej widzą w organizacji i obsłudze imprez dla samorządu lub zlecanych przez samorząd. Pomimo wielu problemów, jakie towarzyszą organizacjom pozarządowym współpracującym z władzami samorządowymi, generalnie, współpraca ta została dobrze oceniona przez lokalne NGOs. Lepiej oceniają współpracę organizacje, które współpracują regularnie, zaś te, które współpracują sporadycznie, wystawiły oceny mniej korzystne dla samorządu.
The research results presented in this paper indicate that non-governmental organisations functioning in the District of Olsztyn have clearly specified objectiv es and expectations as regards support for their implementation. Local NGOs are not interested in such kinds of support as training, expert advice, information or assistance in the recruitment of staff. For them, more important is financial assistance and other aid needed in the process of raising money (for example, appropriate recommendations). They wish to co-operate with local authorities by jointly organising events sponsored or commissioned by the local government. Despite many problems experienced by non-governmental organisations which co-operate with local authorities, this co-operation has generally been assessed as satisfactory. NGOs that co-operate regularly with local authorities evaluated this collaboration better than those which co-operate only occasionally
Afiliacja: Dr Marian Oliński – Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
E-mail: molinski1@wp
URI: http://hdl.handle.net/11320/962
DOI: 10.15290/ose.2013.03.63.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 3(63)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08_Marian OLIŃSKI.pdf262,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.