REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9350
Tytuł: Na uchodźczej ścieżce: doświadczenie przymusowej migracji w procesie edukacji formalnej
Inne tytuły: On the refugee path
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Słowa kluczowe: students with refugee background
autobiographical experience
formal education
uczniowie ze środowisk uchodźczych
doświadczenia autobiograficzne
edukacja formalna
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sie-2020
Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Źródło: Forum Pedagogiczne, T. 10 nr 2 (2020), s. 147-163
Abstrakt: The paper is dedicated to selected issues of school functioning of children with a refugee background. The analyses undertaken in the article show dilemmas and difficulties accompanying education and integration processes in the new country of residence in the light of the literature and autobiographical narratives of students from selected Polish schools. The text is composed of two complementary parts. The first is related to analyzing the main problems regarding the formal education of refugee children. The second presents successive phases of becoming a refugee against of children's autobiographical experiences (depicted using fragments of narrative interviews). The text can be useful to anyone interested in the theory and practice of educating forced migrants.
Tekst poświęcony jest wybranym zagadnieniom szkolnego funkcjonowania dzieci z doświadczeniem uchodźstwa. Analizy podjęte w artykule ukazują dylematy i trudności towarzyszące procesom edukacji i integracji w nowym kraju pobytu w świetle literatury przedmiotu oraz narracji autobiograficznych uczniów z wybranych polskich szkół. Tekst składa się z dwu komplementarnych części. Pierwsza poświęcona jest analizie głównych problemów dotyczących formalnej edukacji dzieci ze środowisk uchodźczych. Druga prezentuje następujące po sobie fazy stawania się uchodźcą na tle doświadczeń autobiograficznych dzieci (zobrazowanych za pomocą fragmentów wywiadów narracyjnych). Artykuł może być przydatny wszystkim zainteresowanym problematyką edukacji przymusowych migrantów zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
Afiliacja: Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
Nota biograficzna: dr Anna Młynarczuk-Sokołowska – pedagog-kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, koordynator pracowni Metodyki i Projektowania Edukacji Międzykulturowej przy Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jako teoretyk i praktyk zajmuje się edukacją międzykulturową. Jest autorką publikacji naukowych i metodycznych z tego zakresu, realizatorką projektów naukowych i społecznych, inicjatorką innowacji pedagogicznych, itd. Aktualnie prowadzi badania dotyczące sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji. Od 2008 roku pracuje z cudzoziemcami. Za pracę naukową w obszarze edukacji międzykulturowej została nagrodzona m.in. Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców na lata 2018–2020 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
E-mail: a.mlynarczuk-sokolowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9350
DOI: 10.21697/fp.2020.2.11
ISSN: 2083-6325
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3355-0098
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)