REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9251
Tytuł: Osobowościowe uwarunkowania postaw przedsiębiorczych w ujęciu lokalnym na przykładzie gminy Brańsk
Inne tytuły: Personal determinants of entrepreneurship sets in the local stand on the example of Bransk commune
Autorzy: Żero, Sylwia
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość
uwarunkowania przedsiębiorczości
determinanty przedsiębiorczości
postawy przedsiębiorcze
entrepreneurship
determinants of entrepreneurship
conditions of entrepreneurship
entrepreneurial atitudes
Data wydania: 2020
Data dodania: 25-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.4, Teoria i praktyka, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Białystok 2020, s. 28-42
Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Abstrakt: Cel – Przedsiębiorcy stanowią niezwykle istotny element społeczeństwa, oddziałujący w znaczącym stopniu na rozwój i wzrost gospodarczy kraju. Dlatego też warto zastanowić się, jakie czynniki wpływają na niektóre jednostki, że podejmują decyzję o założeniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest podjęcie próby identyfikacji cech osobowości charakteryzujących przedsiębiorców. Możliwe jest zatem postawienie hipotezy, iż występuje możliwość wskazania cech charakteru determinujących skłonność danej jednostki do założenia i prowadzenia działalność gospodarczej. W założeniu autora do tych cech zaliczyć można: kreatywność, wiedzę oraz odwagę. Metodyka badania – W opracowaniu wykorzystano metodę opisowo-indukcyjną. Dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz zaprezentowano wyniki badań własnych. Wynik – W wyniku analizy odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorców oraz dokonanego przeglądu literatury, można stwierdzić istotność znaczenia cech osobowości przedsiębiorcy przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz podczas dalszego prowadzenia działalności w badanej gminie. Oryginalność/wartość – Przeprowadzona analiza pozwala na potwierdzenie postawionej hipotezy, jednakże identyfikacja istotności oraz znaczenia poszczególnych cech charakteru, przypisanych przedsiębiorcom, wymaga dalszych badań i analiz.
Goal – Entrepreneurs constitute an extremely important element of society, affecting significantly the development and economic growth of the country. Therefore, it is worth considering what factors affect some individuals, that they make the decision to set up and run a business. In this article, the author focuses on factors related to the entrepreneur’s personality. The aim of the study is to attempt to identify personality traits that characterize entrepreneurs. It is therefore possible to hypothesize that some character traits determine whether a person is able to set up and run a business. Research methodology – The study presents a critical analysis of the literature and the presentation of own research. Score – As a result of the analysis of the responses of the surveyed entrepreneurs and the review of the literature, it is possible to determine the significance of the entrepreneur’s personality traits when starting a business and during further business. Originality /value – The analysis allows to confirm the hypothesis, however, the identification of the significance and importance of individual character traits assigned to entrepreneurs requires further research and analysis.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9251
DOI: 10.15290/wpewbmn4.2020.03
ISBN: 978-83-7431-611-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Zero_Osobowosciowe_uwarunkowania_postaw_przedsiebiorczych.pdf707,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.