REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9251
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorŻero, Sylwia-
dc.date.accessioned2020-06-25T11:54:21Z-
dc.date.available2020-06-25T11:54:21Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationWspółczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.4, Teoria i praktyka, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Białystok 2020, s. 28-42pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-611-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9251-
dc.description.abstractCel – Przedsiębiorcy stanowią niezwykle istotny element społeczeństwa, oddziałujący w znaczącym stopniu na rozwój i wzrost gospodarczy kraju. Dlatego też warto zastanowić się, jakie czynniki wpływają na niektóre jednostki, że podejmują decyzję o założeniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest podjęcie próby identyfikacji cech osobowości charakteryzujących przedsiębiorców. Możliwe jest zatem postawienie hipotezy, iż występuje możliwość wskazania cech charakteru determinujących skłonność danej jednostki do założenia i prowadzenia działalność gospodarczej. W założeniu autora do tych cech zaliczyć można: kreatywność, wiedzę oraz odwagę. Metodyka badania – W opracowaniu wykorzystano metodę opisowo-indukcyjną. Dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz zaprezentowano wyniki badań własnych. Wynik – W wyniku analizy odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorców oraz dokonanego przeglądu literatury, można stwierdzić istotność znaczenia cech osobowości przedsiębiorcy przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz podczas dalszego prowadzenia działalności w badanej gminie. Oryginalność/wartość – Przeprowadzona analiza pozwala na potwierdzenie postawionej hipotezy, jednakże identyfikacja istotności oraz znaczenia poszczególnych cech charakteru, przypisanych przedsiębiorcom, wymaga dalszych badań i analiz.pl
dc.description.abstractGoal – Entrepreneurs constitute an extremely important element of society, affecting significantly the development and economic growth of the country. Therefore, it is worth considering what factors affect some individuals, that they make the decision to set up and run a business. In this article, the author focuses on factors related to the entrepreneur’s personality. The aim of the study is to attempt to identify personality traits that characterize entrepreneurs. It is therefore possible to hypothesize that some character traits determine whether a person is able to set up and run a business. Research methodology – The study presents a critical analysis of the literature and the presentation of own research. Score – As a result of the analysis of the responses of the surveyed entrepreneurs and the review of the literature, it is possible to determine the significance of the entrepreneur’s personality traits when starting a business and during further business. Originality /value – The analysis allows to confirm the hypothesis, however, the identification of the significance and importance of individual character traits assigned to entrepreneurs requires further research and analysis.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectprzedsiębiorczośćpl
dc.subjectuwarunkowania przedsiębiorczościpl
dc.subjectdeterminanty przedsiębiorczościpl
dc.subjectpostawy przedsiębiorczepl
dc.subjectentrepreneurshippl
dc.subjectdeterminants of entrepreneurshippl
dc.subjectconditions of entrepreneurshippl
dc.subjectentrepreneurial atitudespl
dc.titleOsobowościowe uwarunkowania postaw przedsiębiorczych w ujęciu lokalnym na przykładzie gminy Brańskpl
dc.title.alternativePersonal determinants of entrepreneurship sets in the local stand on the example of Bransk communepl
dc.typeBook chapterpl
dc.identifier.doi10.15290/wpewbmn4.2020.03-
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAdamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, PWN, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesAudretsch D.B., Obschonka M., Gosling S.D., Potter J., A New Perspective on Entrepreneurial Regions: Linking Cultural Identity with Latent and Manifest Entrepreneurship, „Small Business Economics” 2016, vol. 47, no. 2.pl
dc.description.referencesBatstone C., Perry G., Polsaram P., Thai Service Sector Smes: Is Tacit Knowledge the Key Entrepreneur Success Characteristics?, 16th Annual Conference of Small Enterprise Association of Australia and New Zealand, 2003.pl
dc.description.referencesBegley T. Boyd D., Psychological Characteristics Associated with Performance in Entrepreneurial Firms and Smaller Businesses, „Journal of Business Venturing” 1987, vol. 2.pl
dc.description.referencesBird B., Entrepreneurial Behavior, Glenview, Scott, Foresman & Company, Illinois 1989.pl
dc.description.referencesBrockhaus H.R., Risk Taking Propensity of Entrepreneurs, „Academy of Management Journal” 1989, vol. 23, no. 3.pl
dc.description.referencesBrockhaus R.H., Horowitz P.S., The Psychology of Entrepreneur, [w:] The Art. and Science of Entrepreneurship, D. Sexton, R. Smilor (red.), Ballinger Publishing Company, Cambridge Massachusetts 1986.pl
dc.description.referencesCacciotti G., Hayton J.C., Fear and Entrepreneurship: A Review and Research Agenda, „International Journal of Management Reviews” 2015, vol. 17, no. 2.pl
dc.description.referencesCarland J.C., Carland J.W., Stewart W.H., Seeing What’s Not There: The Enigma of Entrepreneurship, „Journal of Small Business Strategy” 1996, vol. 7, no. 1.pl
dc.description.referencesCarland J.W., Hoy F., Boulton W.R., Carland J.C., Differentiating Small Business Owners from Entrepreneurs, „Academy of Management Review” 1984, no. 9.pl
dc.description.referencesChrisman J.J., Estimating The Extent Entrepreneurial Intentions Become Reality: A Note, United States Association for Small Business and Entrepreneurship, „Annual National Conference” 1997, no. 14.pl
dc.description.referencesDavidsson P., Determinants of Entrepreneurial Intentions, RENT IX Workshop in Entrepreneurship, Research, Piacenza, Italy 1995.pl
dc.description.referencesDionco-Adetayo E.A., Factors Influencing Attitude of Youth Towards Entrepreneurship, „International Journal of Adolescence and Youth” 2006, vol. 13, no. 1/2.pl
dc.description.referencesDomurat A., Przedsiębiorczość a kreatywność i innowacyjność, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość: teorie, badania, zastosowania praktyczne, perspektywa psychologiczna, A. Strzałecki (red.), Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesFranken R.E., Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.pl
dc.description.referencesGórski J., Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, Warszawa 1987.pl
dc.description.referencesGruszecki, T. Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa 1994.pl
dc.description.referencesGrzegorzewska-Mischka E., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesHeilbroner R.L., Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee, PWE, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesHisrich R.D., Entrepreneurship/Intrapreneurship, “American Psychologist” 1990, vol. 45, no. 2.pl
dc.description.referencesHull D.L., Bosley J.J., Udell G.G., Renewing the Hunt for The Heffalump: Identifying Potential Entrepreneurship by Personal Characteristics, „Journal of Small Business Management” 1980, vol. 18. no. 1.pl
dc.description.referencesKaczmarek M., Cechy osobowości jako predykator motywacji i skuteczności działań przedsiębiorczych, „Problemy zarządzania” 2014, t. 12, nr 1(45).pl
dc.description.referencesKirzner I., The Entrepreneurial Process, „The Environment of Entrepreneurship” 1984.pl
dc.description.referencesKolb C., Wagner M., Crowding in or Crowding Out: The Link Between Academic Entrepreneurship and Entrepreneurial Traits, „The Journal of Technology Transfer” 2015, vol. 40, no. 3.pl
dc.description.referencesKrajewski K., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, IPiS, Warszawa 1999.pl
dc.description.referencesKraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.pl
dc.description.referencesKraśnicka T., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – podejście wielowymiarowe, [w:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji, K. Jaremczuk (red.), WSAiZ „Zeszyty naukowe” nr 5, Przemyśl 2000.pl
dc.description.referencesŁaguna M., Przekonania na własny temat a aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.pl
dc.description.referencesMcClelland D.C., The Achieving Society, Princeton, Van Nostrand 1961.pl
dc.description.referencesMcGrath R.G., McMillan I.C., Sheinberg S., Elitists, risk-takers, and rugged and non-entrepreneurs, „Journal of Business Venturing” 1992, no. 7.pl
dc.description.referencesMilian L., Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turystyczne. Socjologiczne uwarunkowania sukcesu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.pl
dc.description.referencesOsborn E., Słomczyński K.M., Open for Business. The Persistent Entrepreneurial Class in Poland, IFiS Publishers, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesOstromęcki A., 2006, Wywoływanie postawy twórczej w procesie rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, K. Jeremczuk (red.), PWSZ, Tarnobrzeg 2006.pl
dc.description.referencesOtoliński E., Istota i kreowanie przedsiębiorczości, „Przegląd organizacji” 1996, nr 9.pl
dc.description.referencesPawlak J., Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 42(2).pl
dc.description.referencesPerry-Smith J.E., Shalley C.E., The Social Side of Creativity: A Scientific and Dynamic Social Network Perspective, „The Academy of Managenent Review” 2003, vol. 28, no. 1.pl
dc.description.referencesPiecuch T., Przedsiębiorczość podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesPietras H., Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Przedsiębiorczość w teorii i praktyce gospodarczej, W. Grzybowski (red.), Lublin 1994.pl
dc.description.referencesRotter J.B., Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement, „Psychological monographs: General and applied” 1966, no. 80(1).pl
dc.description.referencesSkowrońska A., Tarnawa A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2018.pl
dc.description.referencesStrzałecki A., Creativity in Design. General Model and Its Verification, „Technological Forecasting and Social Change” 2000, no. 64(2/3).pl
dc.description.referencesStrzałecki A., Transgresja polskich menedżerów w warunkach transformacji ustrojowej, [w:] Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności, A. Aranowska, M. Goszczyńska (red.), Scholar, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesStrzałecki A., Czołak D., Osobowościowe i temperamentalne czynniki warunkujące osiągnięcie sukcesu w przedsiębiorczości, „Przegląd Psychologiczny” 2005, nr 48(2).pl
dc.description.referencesStrzałecki A., Style twórczego zachowania w przedsiębiorczości, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość: teorie, badania, zastosowania praktyczne, perspektywa psychologiczna, A. Strzałecki (red.), Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesSteward Jr. W.H., Roth P.L., Risk Propensity Differences Between Entrepreneurs and Managers: A Meta-Analytic Revive, „Journal of Applied Psychology” 2001, no. 86.pl
dc.description.referencesStudenski R., Studenska A., Predykatory przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość źródła i uwarunkowania psychologiczne, Z. Ratajczak (red.), Difin, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesSzewczyk W., Encyklopedia psychologii, Wydawnictwo Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1998.pl
dc.description.referencesTyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, PWN, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesTurek D., Przedsiębiorca a pracownik przedsiębiorczy. Podobieństwa i różnice profili kompetencyjnych i ich implikacje dla procesów zarządzania. Perspektywa charakterystyk podmiotowych, [w:] Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, B. Jamka (red.), Difin, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesWiatrak A.P., Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, K. Jaremczuk (red.), PWSZ, Tarnobrzeg 2003.pl
dc.description.referencesZhao H., Seibert S.E., Lumpkin G.T., The Relationship of Personality to Entrepreneurial Intentions and Performance. A Meta-Analytic Review, „Journal of Management” 2010, vol. 36, no. 2.pl
dc.description.referencesGłówny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl [dostęp: 25.02.2026].pl
dc.description.referencesCentralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, https://prod.ceidg.gov.pl [dostęp: 25.02.2026].pl
dc.description.firstpage28pl
dc.description.lastpage42pl
dc.identifier.citation2Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T 4, Teoria i praktykapl
dc.conferenceIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019pl
Występuje w kolekcji(ach):III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Zero_Osobowosciowe_uwarunkowania_postaw_przedsiebiorczych.pdf707,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.