REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9177
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorJagodziński, Marek-
dc.date.accessioned2020-05-28T11:43:11Z-
dc.date.available2020-05-28T11:43:11Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationStudia Teologii Dogmatycznej, T. 5, 2019, s. 41-54pl
dc.identifier.issn2449-7452-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9177-
dc.description.abstractThe concepts of “collegiality” and “synodality” refer to the Church’s community, her structures and lives of human persons. Clearly, the thought of the Church as a communion of persons appears here. The constitutive elements of the structure of the Church understood as the sacrament of God’s Communion relate it to the Holy Trinity, and from the interplay of references of individual Persons of God and their theological highest rank, arises the systematic unity and the whole of the Church realizing itself in theological and empirical terms. An attempt to analyse the reality described by these two concepts in a personalistic and communional perspective arises from these premises.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectChurchpl
dc.subjectcollegialitypl
dc.subjectsynodalitypl
dc.subjectcommunionpl
dc.subjectpersonpl
dc.subjectKościółpl
dc.subjectkolegialnośćpl
dc.subjectsynodalnośćpl
dc.subjectkomuniapl
dc.subjectosobapl
dc.titlePersonalistyczno-komunijne wymiary kolegialności – synodalności w Kościelepl
dc.title.alternativePersonalistic-communional dimensions of collegiality – synodality in the Churchpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/std.2019.05.04-
dc.description.Biographicalnoteks. prof. dr hab. MAREK JAGODZIŃSKI – kapłan diecezji radomskiej, teolog dogmatyk, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Prawosławnej, Sekcja Ekumeniczna, Instytut Teologii na Wydziale Teologii KUL, wykłada w WSD w Radomiu. Specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii. Ostatnie monografie: Trynitarno-komunijna teologia stworzenia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016; Eschatologia dzisiaj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.pl
dc.description.AffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl
dc.description.referencesAdamowicz L., Sobornost, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, k. 473n.pl
dc.description.referencesGóźdź K., Kolegialność. B. W Kościele partykularnym. C. W relacji do laikatu, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. A. Szostek i in., Lublin 2002, k. 324n.pl
dc.description.referencesHryniewicz W., Eklezjologia. II. W teologii prawosławnej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk i in., Lublin 1983, k. 781-789.pl
dc.description.referencesHryniewicz W., Hermeneutyka w dialogu. Szkice teologiczno-ekumeniczne, Opole 1998.pl
dc.description.referencesInhoffen P., Demokratische und synodale Strukturen in der Kirche. Zu einem Projekt der Theologischen Fakultät Graz, [w:] Communio – Ideal oder Zerrbild von Kommunikation?, red. B.J. Hilberath, Freiburg – Basel – Wien 1999, s. 139-171.pl
dc.description.referencesJagodziński M., Antropologia komunijna, Lublin 2015.pl
dc.description.referencesJagodziński M., Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ, Radom 2002.pl
dc.description.referencesJagodziński M., Demokratyczne podstawy Kościoła jako komunii, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2009, 9, nr 3, s. 38 (33-46).pl
dc.description.referencesJagodziński M., Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesJagodziński M., Komunijny wymiar hierarchicznej i kolegialnej struktury Kościoła, [w:] Chrześcijaństwo w kontekście judaizmu i islamu, red. M. Skierkowski, Warszawa 2003, s. 265-282.pl
dc.description.referencesJagodziński M., Kościół a demokracja, „Teologia w Polsce” 2011, 5, nr 2, s. 273-288.pl
dc.description.referencesKasper W., Kościół katolicki. Istota – rzeczywistość – posłannictwo, tłum. G. Rawski, Kraków 2014.pl
dc.description.referencesKehl M., A. Synode, Synodalität. II. Systematisch-theologisch, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, red. W. Kasper i in., t. 9, Freiburg – Basel – Rom – Wien 2000, k. 1187n.pl
dc.description.referencesKehl M., Die jüngste Kontroverse zum Verhältnis von Universalkirche und Einzelkirchen, [w:] Inkulturation und Kontextualität. Theologien im weltweiten Austausch, red. M. Pankoke-Schenk, G. Evers, Frankfurt 1994, s. 124-137.pl
dc.description.referencesKehl M., Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 1994.pl
dc.description.referencesKehl M., Wohin geht die Kirche? Eine Zeitdiagnose, Freiburg – Basel – Wien 1996.pl
dc.description.referencesLeśniewski K., „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz...?” Podstawowe idee antropologii prawosławnej, Lublin 2015.pl
dc.description.referencesMałecki R., Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulasa, Lublin 2000.pl
dc.description.referencesNapiórkowski S., Kolegialność, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. A. Szostek i in., Lublin 2002, k. 322-324.pl
dc.description.referencesNapiórkowski S., Kolegialność. III. Aspekt ekumeniczny, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. A. Szostek i in., Lublin 2002, k. 325n.pl
dc.description.referencesNitsche B., Die Analogie zwischen dem trinitarischen Gottesbild und der communialen Struktur von Kirche. Desiderat eines Forschungsprogrammes zur Communio-Ekklesiologie, [w:] Communio – Ideal oder Zerrbild von Kommunikation?, red. B.J. Hilberath, Freiburg – Basel – Wien 1999, s. 81-114.pl
dc.description.referencesRatzinger J., Pytania dotyczące struktury i zadań synodu biskupów, [w:] tenże, Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne („Opera omnia” t. VIII/1, red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. W. Szymona) Lublin 2013, s. 511-526.pl
dc.description.referencesWojtkiewicz K., Trójca Święta jako zasada życia chrześcijańskiego. Teologiczno-krytyczne studium trynitologii Gisberta Greshakego, Szczecin 2005, s. 293-315.pl
dc.description.referencesZizioulas J.D., Being as Communion. Studies in Personhood and the Church, London 1985.pl
dc.description.referencesZizioulas J.D., Communion and Otherness, “St Vladimir’s Theological Quarterly” 1994, 38, s. 347-361.pl
dc.description.referencesZizioulas J.D., Communion and Otherness. Further Studies in Personhood Further Studies in Personhood and the Church, London – New York 2009.pl
dc.description.referencesZizioulas J.D., Human Capacity and Human Incapacity: A Theological Exploration of Personhood, “Scottish Journal of Theology” 1975, 28, s. 401-448.pl
dc.description.referencesZizioulas J.D., Lectures in Christian Dogmatics, London – New York 2009.pl
dc.description.referencesZizioulas J.D., The Doctrine of the Trinity: the Significance of the Cappadocian contribution, [w:] Trinitarian Theology Today: Essays on Divine Being and Act, red. C. Schwöbel, Edinburgh 1995, s. 44-60.pl
dc.description.referencesZizioulas J.D., The Eucharistic Communion and the World, London – New York 2011.pl
dc.description.volume5-
dc.description.firstpage41pl
dc.description.lastpage54pl
dc.identifier.citation2Studia Teologii Dogmatycznejpl
dc.identifier.orcid0000-0002-6957-1034-
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2019, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_5_2019_M_Jagodzinski_Personalistyczno-komunijne_wymiary_kolegialnosci.pdf275,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.