REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9150
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorDacewicz, Leonarda-
dc.date.accessioned2020-05-25T10:50:39Z-
dc.date.available2020-05-25T10:50:39Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationStudia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 321-333pl
dc.identifier.issn1642–557X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9150-
dc.description.abstractThe purpose of this study is to draw attention for the need to supplement the existing researches of anthroponymy of the Jewish community in Bialystok in the first part of the 19th century (the period of Russian partitions). A sociological-linguistic analysis these anthroponyms should be made. It is possible because we can use new sources – names lists of inhabitans of Bialystok in years 1799–1853. These sources contain a great wealth of Jewish anthroponyms. The oldest nineteenth-century sources show the process of formation of surnames of Bialystok Jews. Surnames were imposed on Jews by the authorities of the Russian Empire. The lexical base of Białystok Jews’ surnames were Slavic languages, mainly Polish and Russian, German, Yiddish and Hebrew. The patterns of the countries of settlement were used to form surnames (Polish, Russian, German). What distinguishes the Jewish anthroponymy in the research area were the artificial surnames. Because of womens’ social rank female surnames enclosed in the registers are not very common.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectantroponimia Żydów białostockichpl
dc.subjectstan badańpl
dc.subjectspisy mieszkańców Białegostokupl
dc.subjectI połowa XIX w.pl
dc.subjectstruktura modeli antroponimicznychpl
dc.subjectanthroponymy of Bialystok Jewspl
dc.subjectthe state of researchpl
dc.subjectlists of inhabitans of Bialystokpl
dc.subjectI half of the XIX c.pl
dc.subjectstructure of anthroponumous modelspl
dc.titleSposoby identyfikacji Żydów białostockich w świetle spisów ludności z lat 1799–1853 (okres zaboru rosyjskiego)pl
dc.title.alternativeWays of identification Jewish in the context of censuses in the period of the Russian partitionspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/sw.2019.19.22-
dc.description.EmailLdacewicz@interia.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiejpl
dc.description.referencesAbramowicz Z., 1993, Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym (lata 1885–1985), Białystok.pl
dc.description.referencesAbramowicz Z., 2003, Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok.pl
dc.description.referencesAbramowicz Z., 2010, Antroponimia Żydów białostockich, TransHumana, Białystok.pl
dc.description.referencesBorzymińska Z., Żebrowski R., 2003, Polski słownik judaistyczny, Warszawa.pl
dc.description.referencesDacewicz L., 2000, Identyfikacja ludności żydowskiej a słowiańska kultura nazewnicza w dawnym woj. podlaskim, (w:) Nazwy własne na pograniczach kulturowych, Studia Slawistyczne, t. 2, Białystok, s. 67–72.pl
dc.description.referencesDacewicz L., 2003, Zakres i kierunki badań onomastycznych na Białostocczyźnie, (w:) Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 91–98.pl
dc.description.referencesDacewicz L. 2004, Identifizierung judischer Bevolkerung und slawische Nameskultur, (w:) Namenkundliche Informationen, Heft 85/86, Leipzig 2004, s. 201–208.pl
dc.description.referencesDacewicz L., 2015, Rusyfikacja nazewnictwa osobowego w katolickich księgach metrykalnych Dekanatu białostockiego w okresie zaboru (lata 1865–1918), „Slavia Orientalis”, t. LXIV, nr 2, Warszawa, s. 363–374.pl
dc.description.referencesDacewicz L., 2018, Podlasie w badaniach onomastycznych w przekroju historycznym – stan obecny, zadania i potrzeby, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 18, s. 89–108.pl
dc.description.referencesDacewicz L., 2008, Antroponimia Żydów Podlasia w XVI–XVIII wieku, TransHumana, Białystok.pl
dc.description.referencesDobroński A., 2012, Historia Białegostoku, Białystok.pl
dc.description.referencesGuldon Z., 1989, Ludność żydowska w miastach województwa podlaskiego w końcu XVIII wieku, „Studia Podlaskie”, t. II, Białystok.pl
dc.description.referencesŁukasiewicz J., 1972, Białystok w XIX wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. III, pod red. J. Joki, Białystok, s. 79–80.pl
dc.description.referencesMałek A., 1996, Mieszkańcy Białegostoku pod zaborem pruskim, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 10, Białystok, s. 59–120.pl
dc.description.referencesWąsicki J., 1963, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Nowowschodnie (Neuostpreussen) 1795–1806, Poznań.pl
dc.description.referencesWróbel W.., Szwed W., 2016, Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799–1853. Źródła do dziejów Białegostoku, t. I, Białystok.pl
dc.description.volume19-
dc.description.firstpage321pl
dc.description.lastpage333pl
dc.identifier.citation2Studia Wschodniosłowiańskiepl
dc.identifier.orcid0000-0001-5551-7208-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_L_Dacewicz_Sposoby_identyfikacji_Zydow_bialostockich.pdf144,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.