REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9101
Tytuł: Lingwodydaktyczny aspekt opisu intonacyjnego systemu języka ukraińskiego
Inne tytuły: Linguodidactic aspect of the intonation system in Ukrainian
Autorzy: Шевченко, Мирослава Вiкторiвна
Anchimiuk, Olga
Słowa kluczowe: lingwodydaktyka
język ukraiński
intonacja
konstrukcje intonacyjne
linguodidactics
Ukrainian language
intonation
intonation constructions
Data wydania: 2019
Data dodania: 14-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 23, 2019, s. 225-235
Abstrakt: W artykule autorzy analizują system intonacji języka ukraińskiego z punktu widzenia lingwodydaktyki; wskazują problemy, które muszą rozwiązywać wykładowcy, zapoznając obcokrajowców z nowymi dla nich konturami intonacyjnymi wypowiedzi. Autorzy komentują również istniejące programy, podręczniki i pomoce dydaktyczne przeznaczone do nauki języka ukraińskiego, ukierunkowane na uczenie obcokrajowców intonacji. Podczas badania autorzy określają funkcje intonacji w mowie i jej komponenty, opisują transkrypcję intonacyjną, zrozumiałą i przydatną uczniom-cudzoziemcom, wskazują minimalne konstrukcje intonacyjne niezbędne do nauki na określonym etapie nauczania języka ukraińskiego. Autorzy uważają, że wypracowanie nawyku poprawnego intonowania jest obowiązkowym warunkiem, podstawą, środkiem i sposobem prowadzenia komunikacji w języku ukraińskim.
The authors of the article consider the intonation system of the Ukrainian language from the position of linguodidactics, and define problems to be solved by teachers when introducing new intonation patterns of statements to foreign students. The authors also analyze existing programs, text and handbooks in Ukrainian intended for non-native speakers in terms of intonation issues. As part of the study the authors define the functions of intonation while speaking, and intonation components, describe the intonation transcription which is clear and functional for a foreign audience, and minimize intonation constructions necessary to learn at a certain stage of learning Ukrainian. The authors opine that the skill of proper intoning of statements is an obligatory condition, basis, means and way of speaking activity in the Ukrainian language.
Afiliacja: к.ф.н., доц. Мирослава Вiкторiвна Шевченко - Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Iнститут фiлологiї, Кафедра української та росiйської мов як iноземних
dr Olga Anchimiuk - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Slawistycznego
E-mail: Мирослава Вiкторiвна Шевченко: mirvik@bigmir.net
Olga Anchimiuk: o.anchimiuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9101
DOI: 10.15290/lingdid.2019.23.15
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7659-4007
0000-0003-2421-5148
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2019, tom XXIII

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)