REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8900
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBauer-Sierota, Justyna-
dc.date.accessioned2020-03-12T13:36:09Z-
dc.date.available2020-03-12T13:36:09Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 1(11), s. 127-138pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8900-
dc.description.abstractCelem artykułu jest ukazanie specyfiki i roli rzeczy w codzienności nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Analiza wyników badań jakościowych pozwoliła dostrzec duże znaczenie rzeczy w codziennej pracy nauczycieli szkół zawodowych. Nauczyciel pozbawiony dostępu do rzeczy miałby ogromne trudności z przekazaniem swoim uczniom określonych umiejętności praktycznych – są one nieodzownym ogniwem procesu nauczania – uczenia się. Rzeczy mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Często stają się także dodatkowym bytem, za który nauczyciel ponosi odpowiedzialność w klasie. Odpowiednie wyposażenie szkoły w przedmioty i narzędzia decyduje o jej prestiżu. Rzeczy stanowią element konkurencyjności między szkołami. Niektóre mogą nawet pełnić rolę dyscyplinującą.pl
dc.description.abstractThe purpose of the article is to present the specificity and role of things in everyday work of teachers of practical vocational training. The analysis of qualitative research results allowed to notice the great importance of things in the daily work of vocational school teachers. A teacher deprived of access to things would experience great difficulties in providing students with practical skills: they are an indispensable link in the teaching-learning process.Things can endanger the lives and health of both teachers and students.In addition, they are often an additional element for which the teacher bears responsibility in class. Properly equipping a school with things and tools determines its prestige, and things constitute an element of competition between schools. Some can even perform a disciplinary role.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska-
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectrzeczypl
dc.subjectszkoła zawodowapl
dc.subjectcodziennośćpl
dc.subjectnauczyciel zawodupl
dc.subjectthingspl
dc.subjectvocational schoolpl
dc.subjecteveryday lifepl
dc.subjectvocational teacherpl
dc.titleSpecyfika i rola rzeczy w codzienności nauczycieli praktycznej nauki zawodupl
dc.title.alternativeThe Specificity and Role of Things in Everyday Work of Teachers of Practical Vocational Trainingpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2019.11.09-
dc.description.Emailjustyna.bauer@gmail.compl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBrach-Czaina, J. (1995). Szczeliny istnienia. Kraków: Wydawnictwo eFKa, Kraków.pl
dc.description.referencesChutorański, M. (2016). Nie(tylko)ludzka pedagogika? [W:] K. Węc, A. Wierciński (red.), Ryzyko jako warunek rozwoju. Transformatywne aspekty edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl
dc.description.referencesChutorański, M., Makowska, A. (2019). Czy(m) jest pedagogika rzeczy? Wprowadzenie. W: M. Chutorański, A. Makowska (red.), Rzeczy – Kultura – Edukacja. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.pl
dc.description.referencesDomańska, E. (2007). „Zwrot perfomatywny” we współczesnej humanistyce. Teksty Drugie, 5, 48–61.pl
dc.description.referencesDomańska, E. (2008). Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami. Kultura Współczesna, 3 (57), 9–21.pl
dc.description.referencesGibbs, G. (2011). Analiza danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.description.referencesGlinka, B., Hensel, P. (2012). Pułapki i dylematy w badaniach jakościowych. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.description.referencesKopciewicz, L. (2009). Fenomenografia jako metoda badań kultury w jej wymiarze codziennym. Pedagogika Kultury, 5, 105–116.pl
dc.description.referencesKrajewski, M. (2008). Przedmiot, który uczłowiecza. Kultura Współczesna, 3 (57), 43–54.pl
dc.description.referencesKrajewski, M. (2013). Są w życiu rzeczy… Szkice z socjologii przedmiotów. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.pl
dc.description.referencesKvale, S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Przeł. S. Zabielski. Białystok: Trans Humana.pl
dc.description.referencesKvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Przeł. A. Dziuban. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.description.referencesMiksza, M. (2010). Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl
dc.description.referencesMontessori, M. (2005). Domy dziecięce. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”pl
dc.description.referencesOkoń, Cz. (2016). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl
dc.description.referencesPiłsudski, J. (1924). Pierwsze nagranie Józefa Piłsudskiego: stoję przed dziwaczną trąbą (Archiwum Polskiego Radia), Kanał Polskie Radio, YouTube. Pozyskano z: https://www.youtube. com/watch?v=94Xkiz0Q0ek [data dostępu: 17.09.2019].pl
dc.description.referencesPółturzycki, J. (1999). Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl
dc.description.referencesRybus, A. (2015). Czy rzecz może być sprawcą? Perspektywa humanistyki i nauk społecznych. W: A. Rybus, M.W. Kornobis (red.), Ludzie w świecie przedmiotów. Przedmioty w świecie ludzi. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl
dc.description.referencesSierocki, R. (2008). Kultura rzeczy. W: J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.pl
dc.description.referencesUstawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).pl
dc.description.referencesWaszczyńska, K. (2015). Przedmowa. W: A. Rybus, M.W. Kornobis (red.), Ludzie w świecie przedmiotów. Przedmioty w świecie ludzi. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl
dc.description.referencesWielki Słownik Języka Polskiego (2018). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, r-t, Stanisław Dubisz, s. 265.pl
dc.description.issue1(11)-
dc.description.firstpage127pl
dc.description.lastpage138pl
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 1

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons