REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8681
Tytuł: „Tożsamość to matrioszka” . Rola działań edukacyjnych i społeczno-artystycznych w kształtowaniu tożsamości międzykulturowej
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Niziołek, Katarzyna
Słowa kluczowe: tożsamość
tożsamość międzykulturowa
wielokulturowość
działania edukacyjne i społeczne
Data wydania: 2013
Data dodania: 3-sty-2020
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Źródło: Patriotyzm i nacjonalizm: ku jakiej tożsamości kulturowej?, red. nauk. Jerzy Nikitorowicz, s. 274-293
Seria: Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki;
Abstrakt: Wychodząc od literackiej metafory Claudio Magriso tożsamości jako matrioszki, autorki artykułu analizują rolę projektów społeczno-artystycznych i edukacyjnych w procesie kształtowania tożsamości międzykulturowej (w rozumieniu Jerzego Nikitorowicza). Współczesny świat stwarza nowe sytuacje i konteksty spotkania międzykulturowego związane z procesami migracji międzynarodowej i rosnącym znaczeniem mobilności jako determinanty stylu życia w późnej nowoczesności. Zjawiska te prowadzą do uniwersalizacji takich kategorii, jak: obcość czy pogranicze i zmuszają do redefinicji takich pojęć, jak: naród, patriotyzm, nacjonalizm. Coraz bardziej uwidacznia się warstwowa struktura społecznej tożsamości jednostki, w której wyróżnić możemy, poza tradycyjnym odniesieniem do narodu, również korelaty subnarodowe i ponadnarodwe. Koncepcja tożsamości międzykulturowej mieści się w paradygmacie „zakorzeniania” w różnych typach społeczności, przy czym „zakorzenienie” to może być płaszczyzną projektujących działań społeczno-artystycznych i edukacyjnych. Alternatywna perspektywa wiąże się z pojęciem tożsamości transnarodowej, a więc tożsamości człowieka „wykorzenionego”. Bez względu na przyjętą optykę (tożsamość międzykulturowa versus transnarodowa), najważniejszym wyzwaniem współczesności jest kształtowanie nowych, otwartych, dyskursywnych i refleksyjnych tożsamości, adekwatnych do zmiennych kontekstów kulturowych, pomiędzy którymi porusza się współczesny człowiek (np. lokalny, regionalny, narodowy, europejski, globalny). Tak rozumiana tożsamość przypomina matrioszkę – jedna jej warstwa zawiera się w drugiej. Projekty społeczno-artystyczne i edukacyjne przedstawione w artykule stanowią ważne narzędzie negocjacji pomiędzy poszczególnymi warstwami tożsamości. W wymiarze praktycznym działania tego rodzaju przyczyniają się między innymi do rozwijania wrażliwości na odmienność i otwartości na różnice kulturowe (także te warunkowane społecznie, pozaetnicznie) oraz do kształtowania kompetencji międzykulturowych (w szczególności komunikacyjnych). Znajdują w nich odzwierciedlenie i potencjalne rozwiązanie palące problemy współczesności. Wartością dodaną zawartej w artykule analizy jest połączenie podejścia pedagogicznego i socjologicznego, których reprezentantkami są autorki.
Afiliacja: Anna Młynarczuk-Sokołowska - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji
Katarzyna Niziołek - Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii
E-mail: Anna Młynarczuk-Sokołowska: a.mlynarczuk-sokolowska@uwb.edu.pl
Opis: Rozdział został przygotowany w ramach projektów badawczych „Sztuka społeczna w Polsce. Badanie jakościowe” realizowanego w związku z pracą doktorską „Sztuka społeczna. Obywatelski wymiar działań społeczno-artystycznych” oraz „Międzykulturowa edukacja nieformalna w Polsce na przykładzie działalności organizacji pozarządowych” prowadzonego w ramach pracy nad rozprawą doktorską pod tym samym tytułem. Wymienione projekty zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (umowy nr 4800/B/H03/2011/40 i 4193/B/H03/2011/40). Katarzyna Niziołek jest ponadto stypendystką Podlaskiego Funduszu Stypendialnego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8681
ISBN: 978-83-7850-173-2
978-83-7850-177-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (ISoc)
Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tożsamość to matrioszka.pdf377,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.