REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8645
Tytuł: Церковь и общество: место и значение православных песнопений в современном социуме
Inne tytuły: Church and society: the place and significance of Orthodox chants in modern society
Kościół i społeczeństwo: miejsce i znaczenie śpiewów prawosławnych we współczesnym społeczeństwie
Autorzy: Лебецкий, Владимир
Słowa kluczowe: Orthodox Church
society
orthodox church singing
Cerkiew prawosławna
społeczeństwo
prawosławny śpiew cerkiewny
Церковь
общество
православные песнопения
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 21, 2019, s. 9-13
Abstrakt: The article raises questions of the importance of Orthodox chants in the life of modern society, considers the relevance of their performance on the concert stage, outside the liturgical practice, and analyzes the liturgical repertoire and the dominant factors necessary for the composer, who begins to create Orthodox works. At the same time, the Festivals of Orthodox chants, their spheres of influence on listeners and society are systematized and compared.
Artykuł porusza pytania o znaczenie śpiewów prawosławnych w życiu współczesnego społeczeństwa, rozważa znaczenie ich występów na scenie koncertowej, poza praktyką liturgiczną, i analizuje repertuar liturgiczny oraz dominujące czynniki konieczne dla kompozytora, który zaczyna tworzyć dzieła prawosławne. W tym samym czasie festiwale śpiewów prawosławnych, ich sfery wpływów na słuchaczy i społeczeństwo są usystematyzowane i porównywane.
В статье поднимаются вопросы значимости православных песнопений в жизни современного общества, рассматривается актуальность их исполнения на концертной эстраде, вне богослужебной практики, а также анализируется богослужебный репертуар и доминирующие факторы, необходимые композитору, приступающему к созданию церковных и духовных сочинений. Одновременно систематизируются и сопоставляются фестивали православных песнопений, их сферы воздействия на слушателей и социум.
Afiliacja: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
E-mail: lebiecki.music@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8645
DOI: 10.15290/elpis.2019.21.01
ISSN: 1508-7719
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4009-9407
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2019, T. 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_21_2019_В_Лебецкий_Церковь_и_общество.pdf439,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.